بانک  سوالات چهار گزينه اي هيدرولوژي

به سيستم آزمون آنلاين ايران هيدرولوژي خوش آمديد
  اين سيستم برمبناي آزمونهاي کارشناسي ارشد  و يک فضاي امتحاني تهيه شده است.
 قبل از استفاده از اين سيستم توجه شما را به نکات زير جلب مي کنيم:
  •   اين آزمون از يک بانک سوال غني و بطور کاملاً تصادفي ايجاد مي شود و معيار خوبی برای آمادگي کنکوراست.
  •   زمان پاسخگوئي شما محدود است. در سمت چپ صفحه زمان باقيمانده نمايش داده مي شود.
  • شما مي توانيد تعداد سوالات امتحاني را بين 5تا50 سوال انتخاب کنيد. زمان بطور اتوماتيک تعيين مي شود.
  • در اين آزمونها معمولاً استفاده از ماشين حساب ممنوع است اما در اينجا با راست کليک روی صفحه در دسترس شما قرارر ميگيرد.
  • با هر بار تازه کردن صفحه يا دکمه امتحان مجدد سوالات جديدي بارگذاری مي شوند.
  • با فشردن دکمه مشاهده نتيجه کليد سوالات و نمره شما نمايش داده مي شود.
  • اگر روی دکمه پاک کردن تمام جوابها کليک کنيد. زمان اين امتحان از نو شروع نمي شود و پاسخهاي قبلي محو مي شود.

کاربر گرامي! باتوجه به وقت موجود به سوالات زير پاسخ دهيد. توجه داشته باشيد که سولات اين آزمون کاملاً تصادفي  مي باشد.

ماشين حساب
سوال کد 273-608:کنکور کارشناسی ارشد بیابان زدایی سال 801. در رابطه کرپیچ برای محاسبه زمان تمرکز حوزه،توان های طول ابراهه و شیب ابراهه اصلی به ترتیب از راست به چپ برابر هستند با:

الف- 0.77 و 0.385

ب- 0.385 و 0.77

ج- 0.75 و 0385

د- 0.5 و

سوال کد 740-937:کنکور کارشناسی ناپیوسته مجموعه عمران سال 832. بر اساس امار بارندگی یکی از شهر های ایران  ،رگباری با اداوم 12 ساعت مقداری برابر 200 میلی متر با دوره بازگشت 50 سال دارد احتمال وقوع رگباری با تداوم 12 ساعت و مقدار 200 میلی متر و دوره بازگشت حداقل یک بار در 30 سال متوالی در این شهر کدام است؟

الف- 0.45

ب- 0.56

ج- 0.68

د- 0.95

سوال کد 348-373:کنکور کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی سال 843. دبی اوج هیدروگراف بدون بعد SCS چقدر است؟

الف- 1

ب- 1 متر مکعب بر ثانیه

ج-

د-

سوال کد 378-232:کنکور کارشناسی ارشد بیابان زدایی سال 844. جسم شناوری طول یک بازه برابر 75 متر را در مدت زمان 30 ثانیه طی می کند.سطح خیس شده برابر 3 متر مربع است. در صورتی که ضریب استغراق 7 درصد و ضریب اصلاحی 0.86 باشد دبی حدود ............... متر مکعب بر ثانیه است.

الف- 5.25

ب- 6.01

ج- 6.45

د- 7.51

سوال کد 261-375:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و ابیاری و هواشناسی کشاورزی سال 805. اگر طول ابراهه حوزه ای 5 کیلومتر و اختلاف ارتفاع بین بالادست و پایین دست 50 متر باشد با استفاده از روش «کرپیچ» زمان تمرکز چند ساعت است؟

الف- 1.3

ب- 1.5

ج- 1.73

د- 2

سوال کد 530-533:کنکور کارشناسی ارشد بیابان زدایی سال 826. در حوزه ای به مساحت 17000 هکتار و با بارش متوسط سالانه 350 میلی متر ضریب رواناب %23 می باشد حجم تبخیر و تعرق واقعی حوزه چقدر است؟

الف- 45815 متر مکمب

ب- 45.8 میلیون متر مکمب

ج- 269.5 میلیون متر مکمب

د-  متر مکمب

سوال کد 526-163:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و ابیاری و هواشناسی کشاورزی سال 817. متوسط ضریب تشت برای تشت تبخیر کلاس A برابر است با:

الف- 0.2

ب- 0.7

ج- 0.85

د- 0.9

سوال کد 141-856:کنکور کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی سال 858. برای محاسبه حداکثر بارش محتمل می توان از فرمول  استفاده کرد.K عامل فراوانی به ....... بستگی دارد.

الف- نوع سری آماری

ب- میانگین سری آماری

ج- انحراف از معیار سری آماری

د- نوع توزیع آماری بر ارزش یافته بر داده ها

سوال کد 252-981:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و ابیاری دنشگاه ازاد اسلامی سال 799. در یک حوزه ابریز به مساحت 35 کیلو متر مربع دبی اوج طراحی 10 ساله 50 متر مکعب در ثانیه برای شدت بارندگی 10 میلی متر در ساعت حاصل شده است ضریب جریان سطحی عبارت است از:

الف- %11

ب- %50

ج- %40

د- %70

سوال کد 413-36:کنکور کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی دانشگاه ازاد اسلامی سال 8310. مساحت یک حوزه ابریز 2500 کیلومتر مربع،میانگین بارندگی سالانه 1300 میلی متر و متوسط جریان خروجی از حوزه در طول سال 35 متر مکعب در ثانیه براورد شده است  مقدار تلفات چند میلی متر است؟

الف- 85.9

ب- 96.3

ج- 74.2

د- 69.4

سوال کد 6-192:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات ابیاری دانشگاه آزاد اسلامی سال 8011. در رابطه

الف-  تغییرات ذخیره را به تناسب ورودی و خروجی مشخص می سازد.

ب- مشخصه نوسانات سطح آب در سفره های زیرزمینی است.

ج- تفاوت شرایط رطوبتی خاک در اثر بارندگی است.

د- یک ترم مثبت در ایجاد موازنه هیدرولوژی است.

سوال کد 32-116:کنکور کارشناسی ارشد مدیریت سوانح طبیعی سال 8412. کدام عامل در میزان دمای یک منطقه موثر است؟

الف- پستی و بلندی

ب- دمای حداقل

ج- دمای حداکثر

د- دمای حداکثر و حداقل

سوال کد 301-719:کنکور کارشناسی ارشد بیابان زدایی سال 8113. در حوزه ای به مساحت 70 کیلومتر مربع،هیدروگراف واحد 3 ساعته آن به شکل مثلثی است  که مدت زمان پایه ان……….. ساعت و دبی اوج ان………… متر مکعب بر ثانیه می باشد.

الف- 10و 19.4

ب- 10و 38.9

ج- 5و 19.4

د- 5و 38.9

سوال کد 123-102:کنکور کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی سال 84 14. تجزیه تحلیل داده های بارش 24 ساعته یک ایستگاه نشان می دهد که میانگین این بارش 15 میلی متر و انحراف معیار آن 5 میلی متر است. حداکثر بارش محتمل 24(PMP) ساعته چند میلی متر تخمین زده می شود؟

الف- 30

ب- 60

ج- 90

د- 130

سوال کد 770-90:کنکور کارشناسی ارشد بیابان زدایی سال 7915. در رابطه  جای خالی عبارت است از :

الف- Ca

ب- Na

ج- Fe

د-

سوال کد 399-512:کنکور کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی سال 8316. در براورد سیلاب بااستفاده از روش هیدروگراف واحد کدام گزینه زیر ارتباط مساحت حوضه با محاسبات را بهتر نشان می دهد؟

الف- مساحت حوضه A مستقیما وارد محاسبات هیدروگراف سیل می شود

ب- مساحت حوضه هیچ گونه نقشی در شکل هیدروگراف واحد ندارددر نتیجه وارد محاسبات هیدروگراف سیلاب هم نمی شود

ج- مساحت حوضه مبنای شکل گیری هیدروگراف واحد از عمق واحد باران است بنابر این به طور غیر مستقیم بر محاسبات تاثیر دارد

د- محاسبات حوضه در شکل گیری هیدروگراف واحد بی تاثیر است ولی به دلیل تاثیر بر هیدروگراف سیل به طور غیر مستقیم وارد محاسبات می شود

سوال کد 245-610:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و ابیاری دنشگاه ازاد اسلامی سال 7917. تبدیل هیدروگراف واحد 2ساعته به 4 ساعته به صورت زیر انجام می شود:

الف- کسر دبی پایه و دو برابر کردن ان

ب- میانگین مقادیر مجموع عرض

ج- میانگین جمع مقادیر عرض با 2 ساعت اختلاف

د- نصف مقادیر عرض متناظر و هیدروگراف

سوال کد 170-330:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و آبیاری و هواشناسی کشاورزی سال 8218. دبی ویژه یا دبی مخصوص از تقسیم ........ به دست می اید.

الف- دبی به سطح حوزه

ب- دبی به ارتفاع حوزه

ج- سطح به ارتفاع حوزه

د- سطح حوزه به ارتفاع رواناب

سوال کد 36-704:کنکور کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی سال 8419. لانگی،واحد اندازه گیری کدام یک از موارد زیر است؟

الف- نفوذ

ب- ضخامت ابر

ج- تابش

د- تبخیر

سوال کد 190-711:کنکور کارشناسی ارشد سازه های آبی سال 8420. در هیدروگراف رودخانه معادلهمربوط به کدام بخش هیدروگراف است و پارامتر  معرف چیست؟

الف- بخش فروکش هیدروگراف – زمان کل

ب- بخش اوج هیدروگراف – زمان ذخیره

ج- بخش ابتدای هیدروگراف -  زمان ذخیره

د- بخش فروکش هیدروگراف –  زمان ذخیره

سوال کد 39-303:کنکور کارشناسی ارشد مدیریت سوانح طبیعی سال 8521. مطالعات و برسی هیدرولوژیکی از چه نظر دارای اهمیت است؟

الف- ارایه راه حل های مناسب در دوره های کوتاه مدت و بلند مدت که بتواند به حفظ و حراست آب های کشور کمک کند.

ب- به دست آوردن اطلاعات از عوامل طبیعی،اجتماعی و اقتصادی ناحیه که به تواند به رفع نیازمندی های آبی کشور کمک کند.

ج- حفظ و حراست از آب های سطحی و زیر زمینی و جلو گیری از آلوده شدن منابع آب شیرین،شناخت و مهار و بهربرداری صحیح از آن.

د- ارایه راه حل های مناسب در دوره های کوتاه مدت و بلند مدت که بتواند نیازمندی های آبی کشور از نقطه نظر کشاورزی،صنعتی و اشامیدنی را رفع کند.

سوال کد 416-555:کنکور کارشناسی ارشد سازه های ابی سال 8422. طبق روش sec نسبت زمان تاخیر چقدر است؟

الف- 0.4

ب- 0.5

ج- 0.6

د- 0.8

سوال کد 192-936:کنکور کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی سال 8423. رواناب سطحی چگونه ایجاد میشود؟

الف- خاک کاملا اشباع شود.

ب- رطوبت خاک به حد ظریف زراعی برسد.

ج- وقتی که حوزه ای دارای شیب باشد و خاک کاملا اشباع شود.

د- وقتی که شدت بارندگی از سرعت نفوذ آب در خاک بیشتر باشد.

سوال کد 294-854:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و ابیاری و هواشناسی کشاورزی سال 8124. هیتو گراف بارشی که در شکل (a) اریه شده است ،هیدروگراف مثلثی شکل (b) را برای حوزه ای به وسعت به وجود اورده است شاخص (I) حوزه برابر است با:

الف- 8

ب- 6

ج- 10

د- 12

سوال کد 182-138:کنکور کارشناسی ارشد بیابان زدایی سال 8225. منحنی تاریسمان چیست؟

الف- نام دیگرهیدروگراف است.

ب- به منحنی خشکیدگی هیدروگراف اطلاق می شود.

ج- به بخش بالا رونده هیدروگراف اطلاق می شود.

د- نام دیگر بخش اوج هیدروگراف است.

سوال کد 307-3:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و ابیاری دانشگاه ازاد اسلامی سال 8126. در یک حوزه ابریز به مساحت 40 کیلو متر مربع،دبی اوج طراحی 10 ساله 44.5متر مکعب در ثانیه برای شدت بارندگی 10 میلی متر در ساعت حاصل شده است.ضریب جریان سطحی چه مقدار براورد شده است؟

الف- %40

ب- %11

ج- %51

د- %32

سوال کد 609-772:کنکور کارشناسی ارشد بیابان زدایی سال 8527. شعاع هیدرولیکی کانالی به شکل ذوذنقه با عرض کف 2 متر ،عمق 2 متر و شیب دیواره صد در صد هنگامی که ارتفاع اب در کانال 1 متر باشد ،چقدر است؟

الف- 0.51

ب- 0.63

ج- 1.6

د- 2.0

سوال کد 697-197:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و ابیاری و هواشناسی کشاورزی سال 8228. احتمال مشاهد دبی سیل برابر با 100 در حوزه ای که بارها شاهد سیل با مقادیر متفاوت بوده است چند درصد می باشد؟

الف- 0

ب- 1

ج- 10

د- 100

سوال کد 333-456:کنکور کارشناسی ارشد سازه های ابی سال 83 29. برای روندیابی جریان سطحی در یک حوضه کوچک ،هیتوگراف باران به شکل یکی از  گزینه های زیر مورد نیاز است.چنانچه اخرین باران قبل از باران مورد نظر یک ماه پیش از ان باریده باشد،کدام گزینه مناسب تر است؟(قسمت های هاشور خورده تلفات باران را نشان می دهد)

الف-

ب-

ج-

د-

سوال کد 747-362:کنکور کارشناسی ناپیوسته مجموعه عمران سال 8330. سری مقادیر عبارت است از :

الف- تمامی داده ها در مدت امار برداری

ب- داده های که از یک حد مشخص بزرگتر باشد

ج- داده های که از یک حد مشخص کوچکتر باشد

د- داده های که در یک دوره مشخص حداقل یا حداکثر باشند