بانک  سوالات چهار گزينه اي هيدرولوژي

به سيستم آزمون آنلاين ايران هيدرولوژي خوش آمديد
  اين سيستم برمبناي آزمونهاي کارشناسي ارشد  و يک فضاي امتحاني تهيه شده است.
 قبل از استفاده از اين سيستم توجه شما را به نکات زير جلب مي کنيم:
  •   اين آزمون از يک بانک سوال غني و بطور کاملاً تصادفي ايجاد مي شود و معيار خوبی برای آمادگي کنکوراست.
  •   زمان پاسخگوئي شما محدود است. در سمت چپ صفحه زمان باقيمانده نمايش داده مي شود.
  • شما مي توانيد تعداد سوالات امتحاني را بين 5تا50 سوال انتخاب کنيد. زمان بطور اتوماتيک تعيين مي شود.
  • در اين آزمونها معمولاً استفاده از ماشين حساب ممنوع است اما در اينجا با راست کليک روی صفحه در دسترس شما قرارر ميگيرد.
  • با هر بار تازه کردن صفحه يا دکمه امتحان مجدد سوالات جديدي بارگذاری مي شوند.
  • با فشردن دکمه مشاهده نتيجه کليد سوالات و نمره شما نمايش داده مي شود.
  • اگر روی دکمه پاک کردن تمام جوابها کليک کنيد. زمان اين امتحان از نو شروع نمي شود و پاسخهاي قبلي محو مي شود.

کاربر گرامي! باتوجه به وقت موجود به سوالات زير پاسخ دهيد. توجه داشته باشيد که سولات اين آزمون کاملاً تصادفي  مي باشد.

ماشين حساب
سوال کد 695-461:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و ابیاری دانشگاه ازاد اسلامی سال 81  و 82 1. میانگین یکسری بارش حداکثر روزانه 70 و انحراف معیار سری 25 میلی متر محاسبه شد است اگر ضریب احتمال دوره بازگشت 50 ساله 2.4 باشد ،حداکثر بارش روزانه با دوره برگشت مزبور چقدر است؟

الف- 130 میلی متر

ب- 142 میلی متر

ج- 127 میلی متر

د- 172 میلی متر

سوال کد 34-666:کنکور کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی سال 842. علمی که از وقوع،توزیع و گردش آب گفتگو می کند کدام است؟

الف- هیدرولوژی

ب- هیدروگرافی

ج- هیدرومتری

د- هیدرولیک

سوال کد 163-64:کنکور کارشناسی ناپیوسته مجموعه عمران سال 853. بارندگی جابه جایی زمانی ایجاد می شود که:

الف- باد های کوهستانی روی شیب کوه ها ایجاد شوند.

ب- یک آشفتگی در جبهه هوا در داخل سیکلون توسعه یابد.

ج- حرکت روبه بالای هوای مرطوب توسط سطح گرم ایجاد شود.

د- جرم هوای سردتر تشکیل لبه دهد که باعث برخاستگی جرم هوای گرم شود.

سوال کد 356-663:کنکور کارشناسی ارشد بیابان زدایی سال 844. در یک حوضه ابخیز به مساحت20کیلومتر مربع و بارندگی سالانه 630میلی متر ،متوسط دبی سالانه 200لیتربر ثانیه است .ضریب رواناب حوزه برابر است با؟

الف- 0.3

ب- 0.5

ج- 0.58

د- 0.64

سوال کد 235-437:کنکور کارشناسی ارشد بیابان زدایی سال 795. در هیدروگراف بدون بعد C.S.S محور عرض ها کدام است؟

الف- q

ب-

ج-

د-

سوال کد 611-988:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و ابیاری و هواشناسی کشاورزی سال 806. اگر طول مستطیل معادل حوضه ای برابر L و عرض ان W باشد ،ضریب تراکم گراویلیوس ان کدام است؟

الف-

ب-

ج-

د-

سوال کد 263-586:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و ابیاری و هواشناسی کشاورزی سال 807. شدت بارندگی در دوره های 20 دقیقه ای برای بارانی که جمعا120 دقیقه به طول انجامیده است به ترتیب 25 ،25 ،100 ،75 ،12.5 و 50 میلی متر در ساعت بوده است چنانچه شاخص (I) برابر 32 میلی متر باشد مقدار رواناب بر حسب میلی متر کدام است؟

الف- 49.39

ب- 43.99

ج- 42.99

د- 42.80

سوال کد 411-335:کنکور کارشناسی ارشد مدیریت سوانح طبیعی سال 838. کدام یک از گزینه درست است؟

الف- با کاهش شیب سطح حوزه ابریز تمام اب های موجود در حوزه به زمین نفوذ مکند

ب- با کاهش شیب سطح حوزه حجم چالاب و هم زمان با ان سرعت جریان سطحی افزایش می یابد

ج- با کاهش شیب سطح حوزه ابریز حجم چالاب افزایش یافته و هم زمان با ان تمام اب چالاب به زمین نفوذ میکند

د- با کاهش شیب سطح حوزه ابریز حجم چالاب افزایش یافته و هم زمان با ان سرعت جریان سطحی کاهش می یابد

سوال کد 636-528:کنکور کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی دانشگاه ازاد اسلامی سال 839. مساحت یک حوزه ابریز 36 کیلومتر مربع و محیط ان 25 کیلومتر است عرض مستطیل معادل   ان چند کیلومتر است؟

الف- 9

ب- 6.4

ج- 5.8

د- 5


توجه:گزينه صحيح اين سوال در بين گزينه هاي سوال اصلي نيست. پاسخ دادن يا ندادن اين سوال تاثيري بر نمره شما ندارد.   
سوال کد 652-261:کنکور کارشناسی ارشد مدیریت سوانح طبیعی سال 8510. نحوه انشعابات رودخانه در یک حوضه ابریز به چه عواملی بستگی دارد؟

الف- شیب،سنگ کف و فرسایش

ب- قدرت حمل، سنگ کف و فرسایش

ج- وضعیت اب و هوا ،شیب و سنگ کف

د- وضعیت اب و هوا ، فرسایش و قدرت حمل

سوال کد 686-688:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و ابیاری دانشگاه ازاد اسلامی سال 8011. در رابطه :

الف- F احتمال تجاوز از میانگین سری و m تعداد داه ها است

ب- F احتمال کمتر از حداکثر و n+1 کل داده هاست

ج- F احتمال تجربی مشاهده یک مقدار از پدیده و n تعداد مشاهدات است

د- F احتمال نظری وقوع عدد ردیف m از تعداد n+1 مشاهده است

سوال کد 793-408:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات ابیاری و هواشناسی کشاورزی سال 8012. شکل زیر هیدروگراف ورودی به مخزن یک سد (I) و هیدروگراف خروجی از سرریز ان را نشان می دهد (O) کدام یک از بخش های مشخص شده روی هیدروگراف ها ،به دون ذخیره شدن عینا منتقل می شود؟

الف-

ب-

ج-

د- ،

سوال کد 445-56:کنکور کارشناسی ارشد سازه های ابی سال 8513. برای استخراج هیدروگراف واحد مصنوعی اشنایدر از زمان تاخیر استفاده می شود پارامتر های L و Lca با توجه به شکل کدامند و چه مقداری را می توان برای Ct  در نظر گرفت؟

الف- L=h ،  و 1.8 تا2.2

ب- L=f ، و  بین 1.8 تا2.2

ج- L=H ، و  بین 1.8 تا2.2

د- L=h ، و  بین 0.4 تا 0.8

سوال کد 496-518:کنکور کارشناسی ناپیوسته  مجموعه عمران سال 8414. در صورتی که ارتفاع رواناب ناشی از یک هیدروگراف 4 ساعته 18 mm و مساحت حوضه باشد،دبی اوج هیدروگراف چند متر مکعب بر ثانیه است؟

الف- 108

ب- 150

ج- 300

د- 600

سوال کد 245-390:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و ابیاری دنشگاه ازاد اسلامی سال 7915. تبدیل هیدروگراف واحد 2ساعته به 4 ساعته به صورت زیر انجام می شود:

الف- کسر دبی پایه و دو برابر کردن ان

ب- میانگین مقادیر مجموع عرض

ج- میانگین جمع مقادیر عرض با 2 ساعت اختلاف

د- نصف مقادیر عرض متناظر و هیدروگراف

سوال کد 332-105:کنکور کارشناسی ارشد سازه های ابی سال 83 و 8416. مقدار متوسط شاخص نفوذ  (I) را باتوجه به بارش 6 ساعته طبق جدول زیر به دست اورید.در صورتی که عمق رواناب در مدت 6 ساعت در این منطقه 20 میلی متر باشد.

زمان(ساعت)

0-1

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

شدت(میلی متر در ساعت)

5

15

12

3

10

5

الف- 5

ب- 8

ج- 10

د- 11

سوال کد 771-168:کنکور کارشناسی ارشد بیابان زدایی سال 7917. در رابطه   معمولا جای خالی را می توان عدد......... گذاشت.

الف- 0.34

ب- 0.64

ج- 1.2

د- 1.5

سوال کد 241-113:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و ابیاری دنشگاه ازاد اسلامی سال 7918. در رابطه  مفهوم  عبارت است از:

الف- مجموع تلفات بارش با شدت متغیر

ب- میانگین لحظه ای تلفات

ج- شدت متوسط تلفات بارش در طول نزول یک رگبار

د- تلفات اولیه رگبار در طول وقوع

سوال کد 440-218:کنکور کارشناسی ارشد سازه های ابی سال 8519. رابطه شدت نفوذ برای خاک یک حوضه ابریز به صورت  میلی متر در ساعت است اگر بارندگی باشدت یک نواخت 12 میلی متر در ساعت و به مدت 3 ساعت روی حوضه ای اتفاق بیفتد با صرف نظر کردن از سایر تلفات رواناب جاری شده چند میلی متر است؟

الف- 0

ب- 6

ج- 12

د- 18

سوال کد 16-395:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات ابیاری دانشگاه آزاد اسلامی سال 8220. تفاوت بین بیلان سطحی و بیلان عمومی یک حوزه آبریز در این است که:

الف- بارندگی در هر دو به عنوان ترم مثبت و رواناب به عنوان ترم منفی منظور می گردد.

ب- تبخیر و تعرق در بیلان زیر زمینی بیش از بیلان سطخی است.

ج- جریان زیر پوسته ای در بیلان سطحی دخالتی ندارد .

د- نفوذ در بیلان عمومی به عنوان ذخیره حوزه تلقی می گردد.

سوال کد 73-896:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات آبیاری و هواشناسی کشاورزی سال 8221. د ر رابطه با شدت بارندگی کدام عبارت صحیح است؟

الف- معمولا شدت بارندگی مستقل از مدت تداوم آن است.

ب- معمولا شدت بارندگی مستقل از دوره بازگشت از ان است.

ج- معمولا هرچه شدت بارندگی بیشتر باشد،تداوم آن نیز بیشتر است.

د- معمولا هرچه شدت بارندگی بیشتر باشد، دوره بازگشت آن نیز بیشتر است.

سوال کد 536-343:کنکور کارشناسی ارشد سازه های ابی سال 8322. از یک تشتک کلاس A و در خرداد ماه، 242 میلی متر تبخیر صورت گرفته است.حجم تبخیر انجام شده از دریاچه ای به وسعت 24 هکتار برابر است با :

الف- 58 میلیون متر مکعب

ب- 40 میلیون متر مکعب

ج- 58 هزار متر مکعب

د- 40 هزار متر مکعب

سوال کد 581-603:کنکور کارشناسی  ارشد تاسیسات و ابیاری و هواشناسی کشاورزی سال 8223. منحنی مقابل به ................ معروف است؟

الف- منحنی دبی – اشل یا منحنی تاراژ

ب- منحنی تداوم

ج- هیدروگراف

د- منحنی امبروترمیک

سوال کد 468-872:کنکور کارشناسی ارشد مدیریت سوانح طبیعی سال 8524. نفوذ با جریان اب از سطح خاک به داخل ان به چه عاملی بستگی دارد؟

الف- به سرعت تخلیه ان از منطقه موِِئینه خاک

ب- به سرعت تخلیه اب از منطقه اشباع خاک

ج- به سرعت تخلیه اب از منطقه ای غیر اشباع خاک

د- به سرعت از منطقه غیر اشباع به منطقه اشباع خاک

سوال کد 454-522:کنکور کارشناسی ارشد منابع اب سال 85 25. خاک منطقه ای دارای ظرفیت نفوذ اولیه  ،ظرفیت نفوذ نهایی   و ثابت نفوذ  است اگر درای منطقه بارندگی باشدت بیش از سرعت نفوذ رخ دهد ارتفاع اب نفوذ کرده در 12 دقیقه اول بارندگی چندسانتی متر است؟

     

الف- 0.6

ب- 1.8

ج- 13

د- 13.4

سوال کد 108-262:کنکور کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی سال 8326. ارتفاع بارندگی با مساحت منطقه ......

الف- رابطه مستقیم دارد

ب- رابطه عکس دارد

ج- رابطه ندارد

د- IDF خوانده می شود

سوال کد 148-784:کنکور کارشناسی ارشد بیابان زدایی سال 8527. از حوزه ای به مساحت هزار هکتار ،حجم آب ناشی از 20cm برف، با چگالی 0.10،چند متر مکعب است؟

الف- 100,000

ب- 200,000

ج- 2,000,000

د- 20,000,000

سوال کد 802-296:کنکور کارشناسی ارشد سازه های ابی سال 8328. هرچقدر ضریب هدایت هیدرولیکی بیشتر باشد شعاع تاثیر چاه :

الف- بیشتر و ضریب قابلیت انتقال سفره کمتر می شود

ب- کمتر و ضریب قابلیت انتقال سفره بیشتر می شود

ج- کمتر و ضریب قابلیت انتقال سفره کمترمی شود

د- بیشتر و ضریب قابلیت انتقال سفره بیشتر می شود

سوال کد 120-436:کنکور کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی سال 84 29. در کدام یک از روش های زیر برای برآورد بارندگی میانگین حوزه،وزن تاثیر ندارد؟

الف- تیسن

ب- منحنی های هم بارش

ج- خطوط ایزوبار

د- میانگین حسابی

سوال کد 524-677:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و ابیاری و هواشناسی کشاورزی سال 8130. ماده شیمیایی Hexadecanol چه کاربردی در هیدرولوژی دارد؟

الف- برای کنترل کیفیت اب مصرف می شود

ب- برای انالیز شیمیایی اب مورد استفاده قرار می گیرد

ج- برای از بین بردن میکروب های سطح اب مورد استفاده قرار می گیرد

د- برای جلوگیری و کاهش تبخیر مورد مصرف دارد