بانک  سوالات چهار گزينه اي هيدرولوژي

به سيستم آزمون آنلاين ايران هيدرولوژي خوش آمديد
  اين سيستم برمبناي آزمونهاي کارشناسي ارشد  و يک فضاي امتحاني تهيه شده است.
 قبل از استفاده از اين سيستم توجه شما را به نکات زير جلب مي کنيم:
  •   اين آزمون از يک بانک سوال غني و بطور کاملاً تصادفي ايجاد مي شود و معيار خوبی برای آمادگي کنکوراست.
  •   زمان پاسخگوئي شما محدود است. در سمت چپ صفحه زمان باقيمانده نمايش داده مي شود.
  • شما مي توانيد تعداد سوالات امتحاني را بين 5تا50 سوال انتخاب کنيد. زمان بطور اتوماتيک تعيين مي شود.
  • در اين آزمونها معمولاً استفاده از ماشين حساب ممنوع است اما در اينجا با راست کليک روی صفحه در دسترس شما قرارر ميگيرد.
  • با هر بار تازه کردن صفحه يا دکمه امتحان مجدد سوالات جديدي بارگذاری مي شوند.
  • با فشردن دکمه مشاهده نتيجه کليد سوالات و نمره شما نمايش داده مي شود.
  • اگر روی دکمه پاک کردن تمام جوابها کليک کنيد. زمان اين امتحان از نو شروع نمي شود و پاسخهاي قبلي محو مي شود.

کاربر گرامي! باتوجه به وقت موجود به سوالات زير پاسخ دهيد. توجه داشته باشيد که سولات اين آزمون کاملاً تصادفي  مي باشد.

ماشين حساب
سوال کد 107-588:کنکور کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی سال 831. کدام گزینه درست است؟ حداکثر بارندگی محتمل.......

الف- از بارش نقطه ای در آن حوزه بیشتر است.

ب- همان حداکثر سیل محتمل است.

ج- میانگین حداکثر های بارندگی  های نقطه ای است.

د- برابر با حداکثر بارندگی دیده بانی شده است.

سوال کد 328-183:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و ابیاری دانشگاه ازاد اسلامی سال 822. در رابطه  :

الف-  قابل صرف نظر می باشد

ب-  نسبتی  از Sدر نظر گرفته می شود

ج-  همیشه 20 درصد S است

د- از Sبزرگتر است

سوال کد 343-473:کنکور کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی سال 843. کدام یک از معادلات نفوذ زیر درست است؟

الف-

ب-

ج-

د-

سوال کد 429-439:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و ابیاری دانشگاه ازاد اسلامی سال 844. در فرمول  در صورتی که  به متر مکعب بر ثانیه ،A به کیلومتر مربع و بر حسب ساعت باشد ،C برابر است با:

الف- 0.27

ب- 0.21

ج- 484

د-  تا

سوال کد 643-267:کنکور کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی دانشگاه ازاد اسلامی سال 845. مساحت یک حوضه در نقشه ای با مقیاس 1:50000 برابر 79 سانتی متر مربع به دست امده است مساحت حوضه چند هکتار است؟

الف- 3950

ب- 5925

ج- 7900

د- 1975

سوال کد 708-147:کنکور کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی دانشگاه ازاد اسلامی سال 836. احتمال عدم وقوع سیل  است چه احتمالی وجود دارد که درمدت 10 سال یک بار سیل جاری شود؟

الف- 0.342

ب- 0.268

ج- 0.124

د- 0.211

سوال کد 480-830:کنکور کارشناسی ناپیوسته  مجموعه عمران سال 837. کدام شرط  باید وجود داشته باشد تا بارشی سبب صعود ابنمود شود ولی صعود  حاصل ناشی از ابدهی زیرزمینی نباشد؟

الف- شدت بارش< شدت نفوذ و مجموع نفوذ> ظرفیت نگهداری

ب- شدت بارش> شدت نفوذ و مجموع نفوذ> ظرفیت نگهداری

ج- شدت بارش< شدت نفوذ و مجموع نفوذ< ظرفیت نگهداری

د- شدت بارش> شدت نفوذ و مجموع نفوذ< ظرفیت نگهداری

سوال کد 75-591:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات آبیاری و هواشناسی کشاورزی سال 828. فرمول های  و  برای چه منظوری به  کار می روند؟

الف- برای محاسبه میانگین بارندگی

ب- برای بازسازی نواقص آمار بارندگی به روش نسبت نرمال

ج- برای بازسازی نواقص آمار بارندگی به روش همبستگی بین ایستگاه ها

د- برای بازسازی نواقص آمار بارندگی به روش محور مختصات.

سوال کد 444-807:کنکور کارشناسی ارشد سازه های ابی سال 859. در هیدروگراف مثلثی برای یک بارش با تداوم 45 دقیقه که روی حوضه ای با زمان تمرکز یک ساعت ریزش می کند زمان پایه هیدروگراف چند ساعت می باشد؟

الف- 0.75

ب- 1

ج- 1.6

د- 2.6

سوال کد 736-834:کنکور کارشناسی ناپیوسته مجموعه عمران سال 8310. در تحلیل اماری پدیده ها در هیدرولوژی ،توزیع های اماری متفاوتی به داده های هیدرولوژیکی بر ارزش داده می شوند کدام یک از توزیع های اماری نیاز به محاسبه هر سه پارامتر میانگین ،انحراف معیار و ضریب چولگی داده ها دارد؟

الف- توزیع گامبل

ب- توزیع نرمال

ج- توزیع پیرسون تیپ 3

د- توزیع لاگ نرمال

سوال کد 822-161:کنکور کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی سال 8511. در این شکل کدام فاصله جابه جایی را نشان می دهد ؟(a = فاصله بین دو مرکز ثقل هیدروگراف ها)

الف- a

ب- b

ج- d

د- h

سوال کد 150-840:کنکور کارشناسی ارشد بیابان زدایی سال 8512. ارتفاع بارندگی یک نواخت ماهانه برابر است با:

الف-

ب-

ج-

د-

سوال کد 686-347:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و ابیاری دانشگاه ازاد اسلامی سال 8013. در رابطه :

الف- F احتمال تجاوز از میانگین سری و m تعداد داه ها است

ب- F احتمال کمتر از حداکثر و n+1 کل داده هاست

ج- F احتمال تجربی مشاهده یک مقدار از پدیده و n تعداد مشاهدات است

د- F احتمال نظری وقوع عدد ردیف m از تعداد n+1 مشاهده است

سوال کد 32-624:کنکور کارشناسی ارشد مدیریت سوانح طبیعی سال 8414. کدام عامل در میزان دمای یک منطقه موثر است؟

الف- پستی و بلندی

ب- دمای حداقل

ج- دمای حداکثر

د- دمای حداکثر و حداقل

سوال کد 713-183:کنکور کارشناسی ارشد سازه های ابی سال 8415. در انالیز فراوانی سری جزیی کم ابی ها در هیدرولوژی تعیین دبی ............... روزه ،با دوره برگشت ................. ساله ،بیشترین کاربرد را دارد.

الف- 15 - 10

ب- 7 - 10

ج- 10- 10

د- 10 - 5

سوال کد 780-541:کنکور کارشناسی ارشد بیابان زدایی سال 8116. طبقه بندی اب شرب از نظر شیمیایی با استفاده از ................... انجام می گیرد

الف- طبقه بندی اشنراهلر

ب- دیاگرام ویل کوکس

ج- منحنی ویلیامز

د- دیاگرام شولر

سوال کد 641-566:کنکور کارشناسی ارشد مدیریت سوانح طبیعی سال 8417. کدامیک از حوزه های ابریز ایران از نظر وسعت کوچک ترین است؟

الف- اومیه

ب- دریای مازندران

ج- خلیج فارس

د- فلات مرکزی

سوال کد 451-396:کنکور کارشناسی ارشد منابع اب سال 85 18. هیدروگراف واحد حوضه ای  مطابق جدول زیر است حجم رواناب مستقیم حاصل از بارانی 2 ساعته با شدت  چند متر مکعب است؟

دبی

زمان

0

0

2.5

1

5

2

3

3

2

4

0

5

الف- 225

ب- 90.000

ج- 270.000

د- 135.000

سوال کد 705-389:کنکور کارشناسی ارشد منابع اب سال 8319. در معدله  که برای براورد داده های هیدرولوژیکی با استفاده از تابع توزیع های احتمال مختلف به کار می رود ،پارامتر K مربوط به چیست؟

الف- دوره برگشت

ب- ضریب تبدیل واحد

ج- درصد خطای محاسباتی

د- ضریب اقلیمی حوضه

سوال کد 187-545:کنکور کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی سال 8320. کدام گزینه درست است؟

الف- جریان بین لایه ای(زیر سطحی) آن بخش رگبار است که پس از نفوذ در خاک تحت تاثیر شیب به طرف رودخانه حرکت می کند.

ب- جریان سطحی آن بخش از رگبار است که از سطح به عمق نفوذ می کند.

ج- جریان زیرزمینی ان بخش از رگبار است که تحت تاثیر نیروی شعریه(موئینگی)از زیر زمین به سطح خاک می رسد و جریان می یابد.

د- جریان مسیلی بخشی از رگبار است که در روی برگ ها و چالاب ها می ریزد.

سوال کد 213-486:کنکور کارشناسی ناپیوسته مجموعه عمران سال 8521. حجم بارندگی که رواناب ایجاد می کند بارندگی ...... نام دارد.

الف- سطحی

ب- موثر

ج- متوسط

د- نقطه ای

سوال کد 479-737:کنکور کارشناسی ناپیوسته  مجموعه عمران سال 8222. در یک حوزه ابریز مدت بارندگی باشدت ثابت،برابر یا بزرگتر از زمان تمرکز بوده است،در این صورت می توان گفت که باافزایش مدت بارندگی ،دبی خروجی یا زمان ......... .

الف- افزایش می یابد

ب- ثابت می ماند

ج- کاهش می یابد

د- متغیر است

سوال کد 506-888:کنکور کارشناسی ناپیوسته  مجموعه عمران سال 8523. منحنی s برای کدام منظور استفاده می شود؟

الف- توسعه هیدروگراف واحد مصنوعی

ب- به دست اوردن هیدروگراف واحد یک رگبار پیچیده

ج- تخمین جریان یک سیلاب یک حوزه از رگبار داده شده

د- تبدیل هیدروگراف واحد هر مدت داده شده به هیدرو گراف هر مدت مطلوب دیگر

سوال کد 702-405:کنکور کارشناسی ارشد سازه های ابی سال 8324. اگر برای طراحی یک سد که عمر مفید ان 100 سال در نظر گرفته شده است بخواهیم 99 درصد اطمینان در نظر بگیریم چه دوره برگشتی را باید برای محاسبات انتخاب کرد؟

الف- 2000

ب- 4700

ج- 5000

د- 10000

سوال کد 548-641:کنکور کارشناسی ارشد مدیریت سوانح طبیعی سال 8425. کدام عبارت ،منظور تعرق در هیدرولوژی را بیان می کند؟

الف- فرایندی که موجب انتقال اب از سطح اب های ازاد به جو می گردد

ب- فرایندی که موجب انتقال اب توسط گیاهان و خاک ها به جو می گردد

ج- فرایندی که موجب انتقال اب توسط گیاهان به جو می گردد

د- هیچ کدام

سوال کد 661-995:کنکور کارشناسی ناپیوسته مجوعه عمران سال 8426. کدام عبارت صحیح نیست؟

الف- حوزه ابریز مساحتی است که رواناب سطحی در ان به طور طبیعی به نقطه واحدی به نام نقطه تمرکز هدایت می شود

ب- شکل خط تقسیم اب به مشخصات فیزیکی حوضه مانند طول ،موقیعیت ابراهه ها و شکل حوضه بستگی دارد .

ج- شبکه رودخانه ها به مجموع ابراهه هایی گفته می شود که در سطح حوزه عمل تخلیه رواناب را انجام دهند

د- حوزه ابریز باز ،حوزه ای است که نقطه تمرکز ان در انتهای حوزه قرار گرفته باشد

سوال کد 666-502:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و ابیاری و هواشناسی کشاورزی سال 7927. در یک رودخانه ،امار 24 سال دبی پس از انالیز نشان می دهد  ( ،          log Q=0.24   S     و logQ=2.78) دبی با دوره برگشت 100 سال با استفاده از توزیع پیرسون چند متر مکعب درثانیه خواهد بود؟

الف- 1226

ب- 1621

ج- 2126

د- 2216


توجه:گزينه صحيح اين سوال در بين گزينه هاي سوال اصلي نيست. پاسخ دادن يا ندادن اين سوال تاثيري بر نمره شما ندارد.   
سوال کد 422-646:کنکور کارشناسی ارشد سازه های ابی سال 8428. جدول زیر اب نمود یک سیلاب را نشان می دهد ،حجم سیلاب چند متر مکعب است؟

آبدهی 

زمان (ساعت)

0

0

10

1

25

2

50

3

80

4

60

5

40

6

20

7

0

8

الف- 285

ب- 320

ج- 1026000

د- 1152000

سوال کد 576-788:کنکور کارشناسی ارشد بیابان زدایی سال 8129. ایستگاه های دارای اشل ،کدام ویژگی از رواناب را اندازه گیری میکنند؟

الف- حداکثر دبی لحظه ای

ب- حداقل دبی لحظه ای

ج- حجم رواناب روزانه

د- دبی متوسط روزانه

سوال کد 812-631:کنکور کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی سال 8430. منظور از روندیابی در مسیر رودخانه چیست؟

الف- محاسبه هیتوگراف بارندگی بر اساس اطلاعات مسیر رودخانه

ب- هیدروگراف پایین دست با استفاده از هیدروگراف ورودی بالا دست

ج- محاسبه میانگین دبی جریان پایین دست از میانگین دبی جریان بالا دست

د- محاسبه هیدروگراف جریان با استفاده از اطلاعات فیزیکی حوضه و هواشناسی