بانک  سوالات چهار گزينه اي هيدرولوژي

به سيستم آزمون آنلاين ايران هيدرولوژي خوش آمديد
  اين سيستم برمبناي آزمونهاي کارشناسي ارشد  و يک فضاي امتحاني تهيه شده است.
 قبل از استفاده از اين سيستم توجه شما را به نکات زير جلب مي کنيم:
  •   اين آزمون از يک بانک سوال غني و بطور کاملاً تصادفي ايجاد مي شود و معيار خوبی برای آمادگي کنکوراست.
  •   زمان پاسخگوئي شما محدود است. در سمت چپ صفحه زمان باقيمانده نمايش داده مي شود.
  • شما مي توانيد تعداد سوالات امتحاني را بين 5تا50 سوال انتخاب کنيد. زمان بطور اتوماتيک تعيين مي شود.
  • در اين آزمونها معمولاً استفاده از ماشين حساب ممنوع است اما در اينجا با راست کليک روی صفحه در دسترس شما قرارر ميگيرد.
  • با هر بار تازه کردن صفحه يا دکمه امتحان مجدد سوالات جديدي بارگذاری مي شوند.
  • با فشردن دکمه مشاهده نتيجه کليد سوالات و نمره شما نمايش داده مي شود.
  • اگر روی دکمه پاک کردن تمام جوابها کليک کنيد. زمان اين امتحان از نو شروع نمي شود و پاسخهاي قبلي محو مي شود.

کاربر گرامي! باتوجه به وقت موجود به سوالات زير پاسخ دهيد. توجه داشته باشيد که سولات اين آزمون کاملاً تصادفي  مي باشد.

ماشين حساب
سوال کد 228-466:کنکور کارشناسی ارشد بیابان زدایی سال 791. ضرایب اصلاحی در روش دوم کوک عبارتند از:

الف- عرض جغرافیایی، ارتفاع منطقه

ب- تغییر دوره بازگست، شکل حوزه

ج- تغییر دوره بازگست،بارندگی منطقه

د- تغییر دوره بازگست،وضعیت جغرافیایی

سوال کد 109-32:کنکور کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی سال 832. هرچه مدت بارش کوتاه باشد ،شدت آن ........ است.

الف- کمتر

ب- لگاریتمی

ج- بیشتر

د- توانی

سوال کد 104-726:کنکور کارشناسی ارشد مدیریت سوانح طبیعی سال 833. کدام یک از خصوصیات زیر مشخصه اصلی یک بارندگی کوتاه مدت است؟

الف- بارندگی کم

ب- بارندگی شدید

ج- بارندگی متوسط

د- شدت بارندگی زیاد

سوال کد 141-995:کنکور کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی سال 854. برای محاسبه حداکثر بارش محتمل می توان از فرمول  استفاده کرد.K عامل فراوانی به ....... بستگی دارد.

الف- نوع سری آماری

ب- میانگین سری آماری

ج- انحراف از معیار سری آماری

د- نوع توزیع آماری بر ارزش یافته بر داده ها

سوال کد 590-181:کنکور کارشناسی ارشد سازه های ابی  و بیابان زدایی سال 83و815. از لیمنوگراف به چه منظوری استفاده می شود ؟

الف- برای اندازه گیری سرعت افتابی

ب- برای اندازه گیری رطوبت نسبی

ج- برای ثبت تغیرات سطح اب در یک مقطع از رودخانه

د- برای اندازه گیری دبی در یک مقطع از رودخانه

سوال کد 431-39:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و ابیاری دانشگاه ازاد اسلامی سال 846.  مقادیر دبی در طول وقوع یک سیلاب به شرح زیر است .اگر تلفات متوسط بارش  مولد 20 میلی متر باشد ارتفاع بارش پدید اورنده سیل چند میلی متر است؟ مساحت حوضه 25.2 کیلومتر مریع.

6

5

4

3

2

1

0

زمان به سرعت

0

8

14

24

18

6

0

دبی به متر مکعب در ثانیه

الف- 50

ب- 25

ج- 3

د- 30

سوال کد 747-325:کنکور کارشناسی ناپیوسته مجموعه عمران سال 837. سری مقادیر عبارت است از :

الف- تمامی داده ها در مدت امار برداری

ب- داده های که از یک حد مشخص بزرگتر باشد

ج- داده های که از یک حد مشخص کوچکتر باشد

د- داده های که در یک دوره مشخص حداقل یا حداکثر باشند

سوال کد 386-402:کنکور کارشناسی ارشد منابع اب سال 838. فرمول زیر مربوط به کدام محقق است؟     

الف- سینگ ویو

ب- کوسیتاکوف

ج- گرین-امپت

د- هورتون

سوال کد 192-433:کنکور کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی سال 849. رواناب سطحی چگونه ایجاد میشود؟

الف- خاک کاملا اشباع شود.

ب- رطوبت خاک به حد ظریف زراعی برسد.

ج- وقتی که حوزه ای دارای شیب باشد و خاک کاملا اشباع شود.

د- وقتی که شدت بارندگی از سرعت نفوذ آب در خاک بیشتر باشد.

سوال کد 517-856:کنکور کارشناسی ارشد بیابان زدایی سال 8110. مهمترین مواد کاهش دهنده تبخیر از سطح ابها که برای اب ها مشکلی را به وجود نمی اورند شامل ……… می باشند.

الف- اکتادکانول و هگزاد کانول

ب- پنتاتول و هگزانول

ج- بنزن و الکل چوب

د- الکل چوب و گلیسیرین

سوال کد 363-855:کنکور کارشناسی ارشد بیابان زدایی سال 8311. در یک کانال با سطح مقطع مستطیل ،باعرض کف 3 متر اگر ارتفاع اب یک متر باشد شعاع هیدرولیکی برابر است با :

الف- 0.37

ب- 0.6

ج- 1

د- 1.2

سوال کد 457-316:کنکور کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی سال 8512. برای یک حوضه بامساحت 500 کیلومتر مربع میانگین بارندگی سالانه 310 میلی متر و میانگین دبی جریان سالانه 1.5 متر مکعب بر ثانیه است ضریب رواناب حوضه چند درصد است؟

الف- 157

ب- 21.2

ج- 30.5

د- 48.4

سوال کد 329-568:کنکور کارشناسی ارشد سازه های ابی سال 8313. زمان تاخیر یک حوزه ابریز 8.38ساعت و مدت بارش 3 ساعت بوده است چنانچه وسعت این حوضه 500 کیلومتر مربع باشد،حداکثر دبی لحظه ای این حوزه برای هیدروگراف واحد مثلثی  چند متر مکعب در ثانیه تخمین زده می شود.

الف- 5

ب- 10

ج- 15

د- 20

سوال کد 496-882:کنکور کارشناسی ناپیوسته  مجموعه عمران سال 8414. در صورتی که ارتفاع رواناب ناشی از یک هیدروگراف 4 ساعته 18 mm و مساحت حوضه باشد،دبی اوج هیدروگراف چند متر مکعب بر ثانیه است؟

الف- 108

ب- 150

ج- 300

د- 600

سوال کد 317-196:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و ابیاری و هواشناسی کشاورزی سال 8215. در یک حوزه ابریز به وسعت و با متوسط بارندگی سالانه 700mm و متوسط  دبی ویژه مقدار ضریب رواناب چند می باشد؟

الف- 0.23

ب- 0.32

ج- 0.68

د- 0.77

سوال کد 66-978:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات آبیاری و هواشناسی کشاورزی سال 8116. در یک حوزه آبریز 4ایستگاه وجود دارد بارندگی ایستگاه ها(به غیر یکی از ایستگاه ها)در ماه و سال طبق جدول داده شده است؛مقدار بارندگی در ماه مورد نظر که فاقد آمار است چند میلی متر است؟

نوع ایستگاه

بارش ماهانه

بارش سالانه

A

100

900

B

90

800

C

130

1200

X

؟

1100

الف- 121.7

ب- 122

ج- 127

د- 127.1

سوال کد 789-608:کنکور کارشناسی ارشد سازه ای ابی سال 8417. ضریب بار کف (Bed Ioad) عبارت است از:

الف- نسبت وزن بار کف به موج بار کف و بار معلق

ب- نسبت وزن بار کف به وزن مواد معلق

ج- وزن بارکف ضربدر دبی متوسط روزانه

د- وزن بارکف ضربدر دبی متوسط سالانه

سوال کد 375-193:کنکور کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی سال 8418. کدام یک از فرمول های زیر مربوط به منحنی دبی اشل است؟(=H ارتفاع جریان، a و b ثابت هستند)

الف-

ب-

ج-  ،t زمان از شروع اندازه گیری

د-

سوال کد 318-945:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و ابیاری و هواشناسی کشاورزی سال 8219. در فرمول استدلالی Q=CIA اگر واحد Q فوت مکعب برثانیه (cfs)، واحد i اینچ بر ساعت  و واحد سطح A برابر (acre) باشد،واحد ضریب رواناب C چه خواهد بود؟

الف-

ب-

ج-

د-

سوال کد 222-210:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و ابیاری  و هواشناسی  کشاورزی سال 7920. در یک منطقه سیلابی دبی های اندازه گیری شده در یک منطقه از رودخانه طبق جدول زیر است حجم سیلاب این رودخانه چند متر مکعب براورد می گردد؟

4

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0

Qمتر مکعب در ثانیه

0

3

5

7

16

10

3

0

tساعت

الف- 72900

ب- 79200

ج- 97200

د- 158400

سوال کد 167-40:کنکور کارشناسی ارشد بیابان زدایی سال 7921. معادله نشان دهنده ....... می باشد.

الف- معادله نمایی افزایش دبی

ب- منحنی سیلاب بدون بعد

ج- شاخه خشکیدگی هیدروگراف

د- منحنی سنجه آب برحسب زمان

سوال کد 131-603:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و آبیاری دانشگاه آزاد اسلامی سال 8422. شدت ماکزیمم بارش در یک دوام معین:

الف- با استفاده از مقیاس منظم زمانی محاسبه می شود.

ب- از خارج قسمت ارتفاع بارش در دوام حاصل می شود.

ج- با استفاده از مقیاس شناور و مستقل از نظم زمانی محاسبه می شود.

د- بیشترین مقدار بارش در طول زمان کلی بارش است.

سوال کد 207-108:کنکور کارشناسی ناپیوسته مجموعه عمران سال 8323. اگر فاصله زمانی از شروع بازش اضافی تا نقطه عطف هیدروگراف برابر ،زمان تداوم بارش برابر،زمان تمرکز حوزه برابر و زمان تاخیر برابر ،باشد کدام رابطه صحیح است؟

الف-

ب-

ج-

د-

سوال کد 362-27:کنکور کارشناسی ارشد بیابان زدایی سال 8324. در  نهرر ذوزنقه ای شکل با عرض کف 3 متر و شیب های کناری صدرصد، ارتفاع اب 1.2 متر است چنانچه سرعت اب 1.5 متر بر ثانیه باشد دبی نهر چند متر مکعب بر ثانیه است ؟

الف- 5.4

ب- 0.6

ج- 7.2

د- 7.6

سوال کد 651-967:کنکور کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی سال 8525. کدام گزینه در رابطه با نسبت انشعاب (BR) بیانگر دبی حوضه با نقطه اوج تیز تر نسبت به حوضه های معمولی است؟

الف- BR < 5

ب- BR > 5

ج- 3 <BR <5

د- BR <3

سوال کد 511-306:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و ابیاری و هواشناسی کشاورزی سال 7926. اگر ارتفاع بارش ماهانه 50 میلی متر ،تبخیر و تعرق پتانسیل 80 میلی متر و ذخیره رطوبتی خاک 40 میلی متر باشد ،ارتفاع رواناب چند میلی متر است؟

الف- 10

ب- 40

ج- 90

د- 120

سوال کد 122-654:کنکور کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی سال 84 27. چنانچه ضریب تغییرات بارندگی سالانه یک منطقه بر اساس تعداد ایستگاه های موجود 30 میلی متر باشد و بخواهیم با دقت 15 درصد بارندگی این منطقه را تخمین بزنیم چند ایستگاه باران سنجی لازم خواهد بود؟

الف- 2

ب- 3

ج- 4

د- 5

سوال کد 432-525:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و ابیاری دانشگاه ازاد اسلامی سال 8428. در انتخاب دوام مبنا برای هیدروگراف واحد چه درصدی از   در نظر گرفته شده است؟

الف- 20 تا 25 درصد

ب- 12 تا 16 درصد

ج- 15 تا 25 درصد

د- 18 تا 30 درصد

سوال کد 713-263:کنکور کارشناسی ارشد سازه های ابی سال 8429. در انالیز فراوانی سری جزیی کم ابی ها در هیدرولوژی تعیین دبی ............... روزه ،با دوره برگشت ................. ساله ،بیشترین کاربرد را دارد.

الف- 15 - 10

ب- 7 - 10

ج- 10- 10

د- 10 - 5

سوال کد 732-605:کنکور کارشناسی ناپیوسته مجموعه عمران سال 8330. اگر متوسط و انحزاف معیار لگاریتم و مقادیر دبی های حداکثر سالانه رودخانه ای به ترتیب 2.5 و 0.215 بوده و توزیع داده ها ،لوگ نرمال باشد ،دبی سیلاب با دوره برگشت 100 سال چند  خواهد بود؟(فاکتور فراوانی برای سطوح احتمال 1، 20 و 50 درصد به ترتیب برابراند با 2.326 ، 0.842 و 0)

الف- 1000

ب- 479.77

ج- 66.988

د- 391.23