بانک  سوالات چهار گزينه اي هيدرولوژي

به سيستم آزمون آنلاين ايران هيدرولوژي خوش آمديد
  اين سيستم برمبناي آزمونهاي کارشناسي ارشد  و يک فضاي امتحاني تهيه شده است.
 قبل از استفاده از اين سيستم توجه شما را به نکات زير جلب مي کنيم:
  •   اين آزمون از يک بانک سوال غني و بطور کاملاً تصادفي ايجاد مي شود و معيار خوبی برای آمادگي کنکوراست.
  •   زمان پاسخگوئي شما محدود است. در سمت چپ صفحه زمان باقيمانده نمايش داده مي شود.
  • شما مي توانيد تعداد سوالات امتحاني را بين 5تا50 سوال انتخاب کنيد. زمان بطور اتوماتيک تعيين مي شود.
  • در اين آزمونها معمولاً استفاده از ماشين حساب ممنوع است اما در اينجا با راست کليک روی صفحه در دسترس شما قرارر ميگيرد.
  • با هر بار تازه کردن صفحه يا دکمه امتحان مجدد سوالات جديدي بارگذاری مي شوند.
  • با فشردن دکمه مشاهده نتيجه کليد سوالات و نمره شما نمايش داده مي شود.
  • اگر روی دکمه پاک کردن تمام جوابها کليک کنيد. زمان اين امتحان از نو شروع نمي شود و پاسخهاي قبلي محو مي شود.

کاربر گرامي! باتوجه به وقت موجود به سوالات زير پاسخ دهيد. توجه داشته باشيد که سولات اين آزمون کاملاً تصادفي  مي باشد.

ماشين حساب
سوال کد 176-660:کنکور کارشناسی ارشد بیابان زدایی سال 811. حجم آب پایه در هیدروگراف ها از زمان شروع منحنی خشکیدگی برابر است با:

الف- دبی اوج تقسیم بر دبی در شروع شاخه خشکیدگی

ب- شیب شاخه خشکیدگی ضربدر مدت جریان آب پایه

ج- دبی در شروع شاخه خشکیدگی تقسیم بر شیب شاخه خشکیدگی

د- مدت جریان آب پایه ضربدر دبی در شروع شاخه خشکیدگی

سوال کد 576-717:کنکور کارشناسی ارشد بیابان زدایی سال 812. ایستگاه های دارای اشل ،کدام ویژگی از رواناب را اندازه گیری میکنند؟

الف- حداکثر دبی لحظه ای

ب- حداقل دبی لحظه ای

ج- حجم رواناب روزانه

د- دبی متوسط روزانه

سوال کد 542-541:کنکور کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی دانشگاه ازاد اسلامی سال 833. بری اندازه گیری تبخیر و تعرق از ................. استفاده می شود.

الف- تشت تبخیر

ب- لایسیمتر

ج- تبخیر سنج پیش

د- سایکرومتر

سوال کد 126-482:کنکور کارشناسی ارشد بیابان زدایی سال 844. تعداد ایستگاه های لازم باران سنجی در یک منطقه را از کدام رابطه می توان  محاسبه کرد؟

الف-

      

ب-

ج-

د-

سوال کد 509-962:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و ابیاری و هواشناسی کشاورزی و تاسیسات و ابیاری دانشگاه ازاد اسلامی سال 815. دبی متوسط سالانه یک حوزه ابریز به وسعت 300 کیلومتر مربع ،5متر مکعب در ثانیه و بارش متوسط سالانه ان 800 میلی متر است کمبود جریان سالانه حوزه چند میلی متر است؟

الف- 274

ب- 300

ج- 500

د- 525

سوال کد 786-780:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و ابیاری و هواشناسی کشاورزی سال 826. در یک حوزه به وسعت 200 دبی ویژه  2 و مقدار غلظت رسوب معلق نیز  2 می باشد مقدار رسوبی که در طول سال از حوزه خارج می شود چقدر است ؟

الف- 25 هزار تن

ب- 30 هزار کیلوگرم

ج- 63 هزارگیلوگرم

د- 80 هزار تن

سوال کد 398-28:کنکور کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی سال 837. زمان پایه هیدروگراف واحد بدون بعد SCS به لحاظ نظری چقدر است؟

الف- صفر

ب- یک واحد زمان

ج- یک ساعت

د- بی نهایت

سوال کد 600-917:کنکور کارشناسی ارشد بیابان زدایی سال 848. اندازه گیری سرعت اب در روش دو نقطه ای در کدام نقاط صورت می گیرد؟

الف- 0.2H و 0.8H

ب- 0.2H و 0.6H

ج- 0.2H و 0.4H

د- 0.2H و 0.5H

سوال کد 644-365:کنکور کارشناسی ارشد سازه های ابی سال 859. نمودار التی متری و منحنی هیپسومتری یک حوضه چه مشخصاتی را نشان می دهند؟

الف- در نمودار التی متری و هیپسومتری توزیع ارتفاعات نسبت به خطوط هم تراز رسم می شود

ب- در نمودار التی متری مساحت حوضه و در منحنی هیپسومتری مقدار تجمعی مساحت نسبت به خطوط تراز رسم می شود

ج- در نمودار التی متری و منحنی هیپسومتری هر دو مقدار تجمعی مساحت در مقابل ارتفاع از سطح دریا را نشان می دهد

د- در نمودار التی متری مساحت قرار گرفته بین دو منحنی تراز و در منحنی هیپسومتری مقدار تجمعی مساحت نسبت به خطوط تراز رسم می شود

سوال کد 802-207:کنکور کارشناسی ارشد سازه های ابی سال 8310. هرچقدر ضریب هدایت هیدرولیکی بیشتر باشد شعاع تاثیر چاه :

الف- بیشتر و ضریب قابلیت انتقال سفره کمتر می شود

ب- کمتر و ضریب قابلیت انتقال سفره بیشتر می شود

ج- کمتر و ضریب قابلیت انتقال سفره کمترمی شود

د- بیشتر و ضریب قابلیت انتقال سفره بیشتر می شود

سوال کد 260-225:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و ابیاری و هواشناسی کشاورزی سال 8011. دبی اوج هیدروگراف واحد حاصل از بارش مازاد یک ساعته روی یک حوزه ابریز به مساحت 85 کیلومتر مربع و زمان تمرکز 2 ساعت چند متر مکعب است؟

الف- 1.0

ب- 8.5

ج- 10

د- 17

سوال کد 285-89:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و ابیاری دانشگاه ازاد اسلامی سال 8012. منحنی تجمعی دوگانه چه کاربردی دارد؟

الف- تعیین ارتفاع بارش مفقوده در یک ایستگاه

ب- مقایسه هماهنگی  تغییرات یک پارامتر متغیر در ایستگاه های مختلف

ج- تشخیص هرگونه تغییر در وضعیت یک ایستگاه

د- تصحیح مقادیر اندازه گیری شده پارامترهای هیدرولوژی غیر هم مدت

سوال کد 485-84:کنکور کارشناسی ناپیوسته  مجموعه عمران سال 8313. در حوزه ای به مساحت 20 کیلومتر مربع،بارندگی سالانه 630 میلی متر و دبی متوسط سالانه 200 لیتر بر ثانیه است. ضریب رواناب حوزه برابر است با:

الف- 0.64

ب- 0.58

ج- 0.5

د- 0.32

سوال کد 203-560:کنکور کارشناسی ناپیوسته مجموعه عمران سال 8214. در مورد هیتوگراف و رابطه آن با هیدروگراف گزینه درست کدام است؟

الف- تابع تغییرات بارش مازاد و مکمل هیدروگراف

ب- ضریب تغییرات بارندگی و مولد هیدروگراف

ج- منحنی تغییرات ارتفاع بارش در طول حوزه آبریز و وابسته به هیدرو گراف

د- منحنی تغییرات شدت بارندگی بر حسب زمان و مولد هیدروگراف

سوال کد 18-933:کنکور کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی سال 8315. آب تجدید شونده با کدام یک از گزینه های زیر انطباق دارد؟

الف- به رواناب های شیرین سطحی گفته می شود

ب- از تفاوت تبخیر با ریزش های جوی روی دریا ها ایجاد می شود

ج- از تفاوت تبخیر و تعرق با ریزش های جوی روی خشکی ها ایجاد می شود.

د- از تفاوت تبخیر و تعرق و ریزش های جوی روی خشکی ها با تبخیر از روی دریا ها ایجاد می شود.

سوال کد 30-673:کنکور کارشناسی ارشد مدیریت سوانح طبیعی سال 8416. کدام مبحث در مورد مطالعه هواشناسی،در رابطه با هیدرولوژی کاربرد بیشتری دارد؟

الف- کشاورزی

ب- دما،رطوبت

ج- طرح مسایل آبی

د- کشتی های اقیانوس پیما

سوال کد 100-178:کنکور کارشناسی ارشد بیابان زدایی سال 8317. تعیین دوره ترسالی و خشک سالی ،با استفاده از ......... صورت می گیرد.

الف- روش جرم مضاعف

ب- روش میانگین متحرک

ج- شاخصه های بارش سالانه

د- منحنی های همباران

سوال کد 156-387:کنکور کارشناسی ناپیوسته مجموعه عمران سال 82 18. در برسی رابطه بین شدت و مدت بارش هرچه:

الف- حوزه بزرگتر باشد میانگین شدت ماکزیمم بارش بیشتر است.

ب- دوره بازگشت یک رگبار طولانی تر باشد ، شدت آن نیز کمتر است.

ج- مدت بارش کوتاه تر باشد ،شدت آن زیادتر است.

د- مدت بارش زیاد شود شدت آن نیز زیاد می شود.

سوال کد 327-332:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و ابیاری دانشگاه ازاد اسلامی سال 8219. دبی پایه در هیدروگراف واحد برابر است با:

الف- متناسب با دبی اوج

ب-

ج- مقدار ثابت در طول زمان

د- صفر

سوال کد 52-535:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات آبیاری و هواشناسی کشاورزی سال 7920. در منطقه ای که دارای باران سنج کافی است می خواهیم مقدار متوسط باران را حساب کنیم این منطقه دارای پستی و بلندی های موثر بر مقدار بارندگی است کدام روش برای دقت بیشتر مناسب است؟

الف- تیسن

ب- خطوط هم باران

ج- میانگین ریاضی

د- فرقی نمی کند

سوال کد 274-418:کنکور کارشناسی ارشد بیابان زدایی سال 8021. رابطه بین سطح حوزه و دبی اوج سیل به کدام صورت کلی می باشد؟

الف-

ب-

ج-

د-

سوال کد 719-374:کنکور کارشناسی ارشد سازه های ابی سال 8522. از تجزیه تحلیل داده های حداکثر روزانه بارش در یک ایستگاه مشخص شد که مقدار بارش 50 ساله 250 میلی متر است احتمال وقوع یک بارش روزانه مشابه، مشابه یا بیشتر از 250 میلی متر در 2 سال اینده چقدر است؟

الف- 0.04

ب- 0.041

ج- 0.0396

د- 0.5

سوال کد 45-7:کنکور کارشناسی ناپیوسته مجموعه عمران سال 8223. در میان پارامتر های بیلان هیدرولوژی یک حوزه آبریز کدام یک با دقت بیشتری قابل اندازه گیری است؟

الف- بارندگی

ب- تبخیر

ج- جریان سطحی

د- نفوذ

سوال کد 699-283:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و ابیاری و هواشناسی کشاورزی سال 8224. در تحلیل فراوانی میانگین دبی سالانه یک رودخانه ، از کدام یک از توزیع های زیر قطعا " نمی توان استفاده کرد؟

الف- پیرسون

ب- گامبل

ج- لوگ نرمال

د- نرمال

سوال کد 282-724:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و ابیاری دانشگاه ازاد اسلامی سال 8025. ارتفاع بارش 4 ساعته 80میلی متر و جریان سطحی حاصل از ان 20 میلی متر است مقدار شاخص (I)چقدر است؟

الف- 15 میلی متر در ساعت

ب- 15 میلی متر در دقیقه

ج- 20 میلی متر در دقیقه

د- 30 میلی متر در ساعت

سوال کد 655-562:کنکور کارشناسی ناپیوسته مجوعه عمران سال 8226. حوضه هیدرولوژیک ،پهنه ای است که:

الف- با پستی و بلندی که تمامی رواناب ناشی از بارش های جوی ان به نقطه رودگاه هدایت شود

ب- با پستی و بلندی که بارش های ان با توجه به توپوگرافی منطقه به هر سمتی ممکن است جاری شود

ج- دارای پستی و بلندی و بارش های فراوانی است

د- دارای پستی و بلندی بسیار زیادی است

سوال کد 575-851:کنکور کارشناسی ارشد بیابان زدایی سال 8127. در اندازه گیری سرعت اب به روی هریک از محور های عمودی رودخانه ها،سرعت اندازه گیری شده در 0.5H ..............

الف- میانگین سرعت در ان محور است

ب- کمتر از سرعت میانگین در ان محور می باشد

ج- چنانچه در 1.12 ضرب شود برابر سرعت میانگین در ان محور می باشد

د- چنانچه در 0.96 ضرب شود برابر سرعت میانگین در ان محور می باشد

سوال کد 80-794:کنکور کارشناسی ارشد بیابان زدایی سال 8228. دامنه تغییرات باران متوسط از لحاظ شدت بارندگی چقدر است؟

الف- کمتر از 2.5 میلی متر

ب- بین 1 تا7 میلی متر

ج- بین 2.5 تا 7.5 میلی متر

د- بیشتر از 7.5 میلی متر

سوال کد 422-352:کنکور کارشناسی ارشد سازه های ابی سال 8429. جدول زیر اب نمود یک سیلاب را نشان می دهد ،حجم سیلاب چند متر مکعب است؟

آبدهی 

زمان (ساعت)

0

0

10

1

25

2

50

3

80

4

60

5

40

6

20

7

0

8

الف- 285

ب- 320

ج- 1026000

د- 1152000

سوال کد 258-644:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و ابیاری و هواشناسی کشاورزی سال 8030. اگر شماره منحنی (CN) حوزه ای برابر%80 و کل بارش نازل شده روی ان 20mm باشد عمق رواناب سطحی چند میلی متر است؟

الف- 4.2

ب- 14.06

ج- 16.1

د- 20