بانک  سوالات چهار گزينه اي هيدرولوژي

به سيستم آزمون آنلاين ايران هيدرولوژي خوش آمديد
  اين سيستم برمبناي آزمونهاي کارشناسي ارشد  و يک فضاي امتحاني تهيه شده است.
 قبل از استفاده از اين سيستم توجه شما را به نکات زير جلب مي کنيم:
  •   اين آزمون از يک بانک سوال غني و بطور کاملاً تصادفي ايجاد مي شود و معيار خوبی برای آمادگي کنکوراست.
  •   زمان پاسخگوئي شما محدود است. در سمت چپ صفحه زمان باقيمانده نمايش داده مي شود.
  • شما مي توانيد تعداد سوالات امتحاني را بين 5تا50 سوال انتخاب کنيد. زمان بطور اتوماتيک تعيين مي شود.
  • در اين آزمونها معمولاً استفاده از ماشين حساب ممنوع است اما در اينجا با راست کليک روی صفحه در دسترس شما قرارر ميگيرد.
  • با هر بار تازه کردن صفحه يا دکمه امتحان مجدد سوالات جديدي بارگذاری مي شوند.
  • با فشردن دکمه مشاهده نتيجه کليد سوالات و نمره شما نمايش داده مي شود.
  • اگر روی دکمه پاک کردن تمام جوابها کليک کنيد. زمان اين امتحان از نو شروع نمي شود و پاسخهاي قبلي محو مي شود.

کاربر گرامي! باتوجه به وقت موجود به سوالات زير پاسخ دهيد. توجه داشته باشيد که سولات اين آزمون کاملاً تصادفي  مي باشد.

ماشين حساب
سوال کد 17-319:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات ابیاری دانشگاه آزاد اسلامی سال 821. در معادله  داریم:

الف-   شدت بارندگی sدوام بارش و خرروجی حوزه

ب- شدت بارش sجریان سطحی

ج- ورودی به حوزهخروجی ذخیره

د- ورودی خرروجی و آب ریرزمینی

سوال کد 582-335:کنکور کارشناسی  ارشد تاسیسات و ابیاری و هواشناسی کشاورزی سال 822. 25 گرم بر لیتر یک ماده شیمیایی با نرخ ثابت  به یک کانال تزریق می شود غلظت اولیه ماده رنگی در اب موجود در کانال صفر می باشد در یک مقطع به قدر کافی دور از مقطع اولیه تزریق ماده رنگی به غلظت متعادل 5 قسمت در میلیارد می رسد دبی جریان چقدر است؟

الف- 35

ب- 40

ج- 50

د- 70

سوال کد 533-468:کنکور کارشناسی ارشد سازه های ابی سال 833. در طی سال ابی 81 – 1380 در حوزه ابریزی به مساحت 35 کیلومتر مربع ،بارندگی کل 740 میلی متر،مجموع تبخیر و تبخیر – تعرق ،420 میلی متر و رواناب سطحی 225 میلی متر می باشد ،با صرف نظر کردن از ذخیره سطحی و زیرزمینی مقدار حجم نفوذ چند میلیون متر مکعب است؟

الف- 1.75

ب- 3.32

ج- 3.92

د- 17.5

سوال کد 411-825:کنکور کارشناسی ارشد مدیریت سوانح طبیعی سال 834. کدام یک از گزینه درست است؟

الف- با کاهش شیب سطح حوزه ابریز تمام اب های موجود در حوزه به زمین نفوذ مکند

ب- با کاهش شیب سطح حوزه حجم چالاب و هم زمان با ان سرعت جریان سطحی افزایش می یابد

ج- با کاهش شیب سطح حوزه ابریز حجم چالاب افزایش یافته و هم زمان با ان تمام اب چالاب به زمین نفوذ میکند

د- با کاهش شیب سطح حوزه ابریز حجم چالاب افزایش یافته و هم زمان با ان سرعت جریان سطحی کاهش می یابد

سوال کد 677-707:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و ابیاری و هواشناسی کشاورزی سال 805. احتمال اینکه سیلابی با دوره بازگشت 20 ساله در 5 سال متوالی روی بدهد ،چقدر است؟

الف- 0.373

ب- 0.417

ج-

د-

سوال کد 91-434:کنکور کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی سال 836. هیتوگراف به دست آمده از یک باران 3 ساعته متعلق به ایستگاه باران سنج ثباتی به شکل بعد است.یک باران سنج روزانه در همین منطقه باران نظیر آن را 12 میلی متر نشان داده است.هیتوگراف تقریبی این باران با کدام گزینه سازگار است؟

الف-

ب-

ج-

د-

سوال کد 364-993:کنکور کارشناسی ارشد بیابان زدایی سال 837. در اندازه گیری دبی یک چشمه ،محلول دی کرومات پتاسیم با غلظت 20 گرم بر لیتر،با دبی ثابت 1.5 لیتر بر دقیقه به ان اضافه شده است غلظت این ردیاب در نمونه  برداری انجام شده در فاصله 15 متری از محل تزریق ،4.7 میلی گرم بر لیتر بوده است دبی این چشمه برحسب لیتر بر ثانیه برابر است با:

الف- 106

ب- 1590

ج- 6378

د- 6383

سوال کد 104-557:کنکور کارشناسی ارشد مدیریت سوانح طبیعی سال 838. کدام یک از خصوصیات زیر مشخصه اصلی یک بارندگی کوتاه مدت است؟

الف- بارندگی کم

ب- بارندگی شدید

ج- بارندگی متوسط

د- شدت بارندگی زیاد

سوال کد 107-439:کنکور کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی سال 839. کدام گزینه درست است؟ حداکثر بارندگی محتمل.......

الف- از بارش نقطه ای در آن حوزه بیشتر است.

ب- همان حداکثر سیل محتمل است.

ج- میانگین حداکثر های بارندگی  های نقطه ای است.

د- برابر با حداکثر بارندگی دیده بانی شده است.

سوال کد 26-918:کنکور کارشناسی ارشد بیابان زدایی سال 8410. مفهوم خشکسالی هیدرولوژی در یک منطقه ........

الف- برهم ریختگی نظام و رژیم هیدرولوژی موجود در یک منطقه می باشد.

ب- خشک شدن جریانات حداقل در رودخانه های موجود در منطقه است.

ج- کمتر بودن دبی حداکثر سالانه نسبت به میانگین درازمدت آن است.

د- کمتر بودن دبی متوسط سالانه نسبت به میانگین درازمدت آن است.

سوال کد 102-289:کنکور کارشناسی ارشد مدیریت سوانح طبیعی سال 8311. کدام یک از موارد در کاهش مقدار باران موثر است؟

الف- شدت باد

ب- سرعت باد

ج- مدت بارندگی

د- شدت بارندگی

سوال کد 145-174:کنکور کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی سال 8512. بارندگی سالانه یک منطقه مطابق جدول زیر است مقدار بارندگی  در خشک ترین سالی که دوره بازگشت آن 3 سال است چقدر است؟

شماره ردیف

بارندگی سالانه

1

122

2

118

3

116

4

110

5

109

6

108

7

106

8

100

9

99

10

95

11

94

12

92

الف- 116

ب- 110

ج- 99

د- 95

سوال کد 293-825:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و ابیاری و هواشناسی کشاورزی سال 8113. یک اب نمود جریان مستقیم (DRH) مثلث ناشی از یک رگبار  زمانه پایه 80 ساعت و جریان اوج  اگر مساحت حوزه  باشد بارش مازاد در این رگبار برابر است با:

الف- cm5

ب- Cm7.2

ج- Cm10

د- Cm20

سوال کد 45-942:کنکور کارشناسی ناپیوسته مجموعه عمران سال 8214. در میان پارامتر های بیلان هیدرولوژی یک حوزه آبریز کدام یک با دقت بیشتری قابل اندازه گیری است؟

الف- بارندگی

ب- تبخیر

ج- جریان سطحی

د- نفوذ

سوال کد 784-622:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و ابیاری دانشگاه ازاد اسلامی سال 8015. در رابطه  ضرایب a و b عبارتند از:

الف- ضرایب همبستگی بین غلظت اب و میزان رسوب

ب- ضرایب ارتباطی در معادله همبستگی دبی جریان و دبی رسوب

ج- شاخص یک همبستگی بین بارکف و مواد معلق

د- شاخص خط همبستگی بین بار کف و دبی جریان

سوال کد 430-803:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و ابیاری دانشگاه ازاد اسلامی سال 8416. دبی اوج هیدروگراف واحد مثلثی یک ساعته در شرایط زیر چند متر مکعب در ثانیه است؟مساحت حوضه 20 کیلومتر مربع و زمان تمرکز ان 2 ساعت است.

الف- 5.2

ب- 22.7

ج- 6.0

د- 4.77


توجه:گزينه صحيح اين سوال در بين گزينه هاي سوال اصلي نيست. پاسخ دادن يا ندادن اين سوال تاثيري بر نمره شما ندارد.   
سوال کد 803-953:کنکور کارشناسی ارشد سازه های ابی سال 8317. چاهی به عمق 30 متر و به قطر 50 سانتی متر در یک لایه ابدار ازاد حفر شده است دو چاهک مشاهداه ای در 30 متر و 80 متر چاه اصلی پس از پمپاژ افقی به ترتیب برابر با 7 و 6.5 متر از سطح زمین افت پیدا می کنند اگر جریان زیر زمینی ماندگار و K برابر 50 متر در روز باشد دبی چاه چند متر مکعب در ثانیه است؟

الف- 0.043

ب- 0.099

ج- 2.38

د- 5.94

سوال کد 58-914:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات آبیاری و هواشناسی کشاورزی سال 7918. اگر بارندگی به مدت 3 ساعت در یک حوزه برابر240 میلی متر باشد شدت بارندگی در حوزه فوق چند میلی متر در ساعت خواهد بود؟

الف- 80

ب- 100

ج- 120

د- 140

سوال کد 173-508:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و آبیاری و هواشناسی کشاورزی سال 8119. شاخه نزولی یک آب نمود(هیدروگراف) سیلاب به صورت  برابر است با:

الف-

ب-

ج-

د-

سوال کد 301-108:کنکور کارشناسی ارشد بیابان زدایی سال 8120. در حوزه ای به مساحت 70 کیلومتر مربع،هیدروگراف واحد 3 ساعته آن به شکل مثلثی است  که مدت زمان پایه ان……….. ساعت و دبی اوج ان………… متر مکعب بر ثانیه می باشد.

الف- 10و 19.4

ب- 10و 38.9

ج- 5و 19.4

د- 5و 38.9

سوال کد 544-157:کنکور کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی دانشگاه ازاد اسلامی سال 8321. بین P ارتفاع متوسط بارندگی سالانه، Q ارتفاع متوسط سالانه قشر ابی که بطور یک نواخت روی حوضه پخش شده و D کمبود جریان زیر وجود دارد ؟

الف- D=Q-P

ب- D=P+Q

ج- D=P-Q

د-

سوال کد 552-415:کنکور کارشناسی ارشد بیابان زدایی سال 8522. در فرمول تورنت وایت برای محاسبه شاخص حرارتی ماهانه باید ............... ، .................. باشد.

الف- دمای متوسط ماهانه، بزرگتر از صفر

ب- دمای متوسط سالانه، بزرگتر از صفر

ج- دمای متوسط ماهانه ، بین صفر و 26.5 درجه سانتی گراد

د- دمای متوسط سالانه ، بین صفر و 26.5 درجه سانتی گراد

سوال کد 436-638:کنکور کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی دانشگاه ازاد اسلامی سال 8423. رواناب مستقیم ،عبارت است از جمع :

الف- رواناب سطحی و رواناب زیر سطحی  انی

ب- رواناب سطحی و جریان پایه

ج- رواناب تاخیری و نفوذ

د- جریان پایه و رواناب اب زیر زمینی

سوال کد 606-182:کنکور کارشناسی ارشد بیابان زدایی سال 8524. دبی مشخصه ماکزیمم مقداری است که...................روز در سال، دبی از ان........................ باشد

الف- 5 ،بیشتر

ب- 10، کمتر

ج- 10 ،بیشتر

د- 355، بیشتر

سوال کد 786-346:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و ابیاری و هواشناسی کشاورزی سال 8225. در یک حوزه به وسعت 200 دبی ویژه  2 و مقدار غلظت رسوب معلق نیز  2 می باشد مقدار رسوبی که در طول سال از حوزه خارج می شود چقدر است ؟

الف- 25 هزار تن

ب- 30 هزار کیلوگرم

ج- 63 هزارگیلوگرم

د- 80 هزار تن

سوال کد 482-685:کنکور کارشناسی ناپیوسته  مجموعه عمران سال 8326. در فرمول منطقی (استدلالی) Q=CIA ، برای محاسبه دبی اوج رواناب:

الف- I شدت بارش اضافی (بارش خالص) است.

ب- این روش فقط در حوزه های با وسعت بسیار زیاد کاربرد دارد.

ج- از این روش معمولا برای براورد سیل طراحی سرریز سدهای بزرگ استفاده می شود.

د- فرض بر این است که شدت بارش یک نواخت است (در سرتاسر حوزه و در طول بارندگی)

سوال کد 478-263:کنکور کارشناسی ناپیوسته  مجموعه عمران سال 8227. دبی اوج هیدروگراف واحد (یکه)به مفهوم حداکثر دبی به ازای واحد................. است.

الف- بارش مازاد در دوام معین

ب- بارش در واحد زمان

ج- بارش کل

د- مساحت حوضه ابریز

سوال کد 567-354:کنکور کارشناسی ارشد بیببان زدایی سال 7928. در سر ریز مستطیلی لبه تیز ،دبی از کدام رابطه به دست می اید؟

الف-

ب-

ج-

د-

سوال کد 63-818:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات آبیاری و هواشناسی کشاورزی سال 8029. انجام بارندگی با افزایش بخار آب اتمسفری و ظهور حالت فوق اشباع در قسمتی از محیط........

الف- میسر می شود.

ب- و افزایش اتمسفری میسر می شود.

ج- و گرم شدن محیط مزبور میسر می شود.

د- و دخالت فرایند های دیگر باران زدایی میسر می شود.

سوال کد 56-92:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات آبیاری و هواشناسی کشاورزی سال 7930. اگر متوسط  حداکثر بارندگی در 24ساعته در مدت 80 سال برابر 500 میلی متر و ضریب هر شفیلد 15 فرض شود P.MP چند میلی متر خواهد بود؟(در صورتی که انحراف از معیار برابر 48 براورد شده باشد.)

الف- 563

ب- 1220

ج- 1420

د- 7548