بانک  سوالات چهار گزينه اي هيدرولوژي

به سيستم آزمون آنلاين ايران هيدرولوژي خوش آمديد
  اين سيستم برمبناي آزمونهاي کارشناسي ارشد  و يک فضاي امتحاني تهيه شده است.
 قبل از استفاده از اين سيستم توجه شما را به نکات زير جلب مي کنيم:
  •   اين آزمون از يک بانک سوال غني و بطور کاملاً تصادفي ايجاد مي شود و معيار خوبی برای آمادگي کنکوراست.
  •   زمان پاسخگوئي شما محدود است. در سمت چپ صفحه زمان باقيمانده نمايش داده مي شود.
  • شما مي توانيد تعداد سوالات امتحاني را بين 5تا50 سوال انتخاب کنيد. زمان بطور اتوماتيک تعيين مي شود.
  • در اين آزمونها معمولاً استفاده از ماشين حساب ممنوع است اما در اينجا با راست کليک روی صفحه در دسترس شما قرارر ميگيرد.
  • با هر بار تازه کردن صفحه يا دکمه امتحان مجدد سوالات جديدي بارگذاری مي شوند.
  • با فشردن دکمه مشاهده نتيجه کليد سوالات و نمره شما نمايش داده مي شود.
  • اگر روی دکمه پاک کردن تمام جوابها کليک کنيد. زمان اين امتحان از نو شروع نمي شود و پاسخهاي قبلي محو مي شود.

کاربر گرامي! باتوجه به وقت موجود به سوالات زير پاسخ دهيد. توجه داشته باشيد که سولات اين آزمون کاملاً تصادفي  مي باشد.

ماشين حساب
سوال کد 79-514:کنکور کارشناسی ارشد بیابان زدایی سال 821. در مناطق کوهستانی  استفاده از کدام روش برای اندازه گیری منطقه ای دقیق تر است؟

الف- روش تیسن

ب- میانگین حسابی بارندگی ایستگاه ها

ج- به کار گیری روش همباران

د- میانگین وزنی بارندگی ایستگاه ها

سوال کد 524-720:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و ابیاری و هواشناسی کشاورزی سال 812. ماده شیمیایی Hexadecanol چه کاربردی در هیدرولوژی دارد؟

الف- برای کنترل کیفیت اب مصرف می شود

ب- برای انالیز شیمیایی اب مورد استفاده قرار می گیرد

ج- برای از بین بردن میکروب های سطح اب مورد استفاده قرار می گیرد

د- برای جلوگیری و کاهش تبخیر مورد مصرف دارد

سوال کد 531-518:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و ابیاری دانشگاه ازاد اسلامی سال 823. اگر ارتفاع بارش ماهانه 50 میلی متر ، تبخیر و تعرق پتانسیل 80 میلی متر و ذخیره رطوبت اشباع خاک 65 میلی متر باشد، تبخیر و تعرق واقعی چند میلی متر است؟

الف- 115

ب- 80

ج- 30

د- 15

سوال کد 225-511:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و ابیاری  و هواشناسی  کشاورزی سال 794. اگر بارندگی به مدت 130 دقیقه طبق جدول زیر در پریود های 20 دقیقه ای ثبت شود و شاخص نفوذ (I) برابر 40 میلی متر  در ساعت باشد مقدار رواناب بر حسب میلی متر در ساعت چقدر خواهد بود؟

الف- 54.6

ب- 56.5

ج- 64.5

د- 65.6

سوال کد 374-904:کنکور کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی سال 845. برای محاسبه دبی بااستفاده از مواد شیمیایی از فرمول   استفاد می شود اگر  و  به mg/lit باشند برای اینکه Q به متر مکعب بر ثانیه به دست اید ، واحد q کدام است؟

الف- میلی متر بر ثانیه

ب- میلی گرم بر ثانیه

ج- متر ککعب بر ثانیه

د- لیتر بر ثانیه

سوال کد 472-595:کنکور کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته عمران  تاسیسات و ابیاری دانشگاه ازاد اسلامی سال 81 و 82 83                    6. تعداد عرض های هیدروگراف واحد 12 و تعداد قطعات بارش مازاد 6 ساعت است تعداد عرض های هیدروگراف سیلاب چه اندازه است؟

الف- 17

ب- 19

ج- 18

د- 20

سوال کد 627-419:کنکور کارشناسی ارشد منابع اب سال 837. کدام فرمول مربوط به تراکم ابراهه ای در یک حوزه ابریز است؟

الف-

ب-

ج-

د-

سوال کد 242-227:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و ابیاری دنشگاه ازاد اسلامی سال 798. شدت بارش 2 ساعته روی یک حوزه ابریز به مساخت 30 کیلو متر مربع 10 میلی متر و ضریب جریان 35 درصد است دبی اوج چقدر است؟

الف- 2.92لیتر در ثانیه

ب- 300متر مکعب در ثانیه

ج- 29.2 متر مکعب در ثانیه

د- 292لیتر در ثانیه

سوال کد 186-206:کنکور کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی سال 839. کدام گزینه غلط است؟

الف- زمان تمرکز به مدت زمانی گفته می شود که آب از دورترین نقطه به خروجی حوزه می رسد.

ب- زمان پایه آب نمود به فاصله شروع و خاتمه شاخه صعودی آب نمود گفته می شود.

ج- اختلاف زمانی بین وقوع ریزش و وقوع سیلاب زمان تاخیر نامیده می شود.

د- بارش موثر به تفاوت بین ارتفاع کل بارش رگبار و ارتفاع مربوط به تلفات گفته می شود.

سوال کد 631-315:کنکور کارشناسی ارشد مدیریت سوانح طبیعی سال 8310. رودخانه طالقان در غرب استان تهران شاخص چه رودخانه ای است

الف- دایمی

ب- غیر دایمی

ج- خشک دایمی

د- فصلی کم اب

سوال کد 413-592:کنکور کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی دانشگاه ازاد اسلامی سال 8311. مساحت یک حوزه ابریز 2500 کیلومتر مربع،میانگین بارندگی سالانه 1300 میلی متر و متوسط جریان خروجی از حوزه در طول سال 35 متر مکعب در ثانیه براورد شده است  مقدار تلفات چند میلی متر است؟

الف- 85.9

ب- 96.3

ج- 74.2

د- 69.4

سوال کد 692-702:کنکور کارشناسی ارشد بیابان زدایی سال 8112. تابع های کمکی برای سهولت محاسبه در توزیع و یبول نوع سوم ،براساس ................. انتخاب می شوند .

الف- انحراف معیار

ب- دوره بازگشت

ج- ضریب چولگی

د- ضریب تغییرات

سوال کد 54-567:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات آبیاری و هواشناسی کشاورزی سال 7913. منحنی های شدت،مدت و فراوانی باران معمولا با افزایش تداوم باران کاهش کدام عامل را نشان می دهد؟

الف- دوره برگشت بارندگی

ب- شدت بارندگی

ج- مدت بارندگی

د- بارش کل

سوال کد 370-794:کنکور کارشناسی ارشد مدیریت سوانح طبیعی سال 8314. در یک رودخانه جریان تبدیل خطی به جریان اشفته به کدام عمل زیر بستگی دارد ؟

الف- مقدار دبی رودخانه

ب- کاهش سرعت جریان

ج- ازدیاد سرعت جریان

د- موفولوژی بستر رودخانه

سوال کد 134-364:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و آبیاری دانشگاه آزاد اسلامی سال 8415. برای یک طوفان مشخص،عمق متوسط بارندگی در یک منطقه :

الف- با افزایش سطح افزایش می یابد.

ب- با افزایش سطح کاهش می یابد.

ج- با مساحت رابطه ای ندارد.

د- با افزایش سطح ثابت می ماند.

سوال کد 228-707:کنکور کارشناسی ارشد بیابان زدایی سال 7916. ضرایب اصلاحی در روش دوم کوک عبارتند از:

الف- عرض جغرافیایی، ارتفاع منطقه

ب- تغییر دوره بازگست، شکل حوزه

ج- تغییر دوره بازگست،بارندگی منطقه

د- تغییر دوره بازگست،وضعیت جغرافیایی

سوال کد 372-325:کنکور کارشناسی ارشد سازه های ابی سال 8417. ایستگاه درجه 1 اب سنجی دارای چه وسایلی است؟

الف- پل تلفریک- اشل دستی – لیمنوگراف

ب- پل تلفریک- لیمنوگراف

ج- اشل دستی – لیمنوگراف

د- پل تلفریک- اشل دستی – اندازه گیری روزانه مستقیم

سوال کد 570-789:کنکور کارشناسی ارشد بیابان زدایی سال 8018. در اندازه گیری دبی به روش شیمیایی و با تزریق ثابت از ردیاب و با غلظت 120 گرم بر لیتر استفاده شده و از این نوع ردیاب در اب به حالت عادی غلظتی برابر 15 میلی گرم بر لیتر وجود دارد با نمونه برداری از اب پس از تزریق ردیاب ،غلظت اندازه گیری شده 28 میلی گرم بر لیتر می باشد حجم ردیاب تزریقی در هر دقیقه 1.2 لیتر بوده است دبی مورد اندازه گیری به لیتر بر ثانیه برابر است با:

الف- 0.185

ب- 3.1

ج- 185

د- 310

سوال کد 717-20:کنکور کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی سال 8419. درصد احتمال وقوع سیلی با دوره برگشت 5 سال چقدر است ؟

الف- 0.2

ب- 5

ج- 15

د- 20

سوال کد 15-801:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات ابیاری دانشگاه آزاد اسلامی سال 8220. معادله بیلان هیدرولوژی به مفهوم زیر است:

الف- برابری ورودی به حوزه و خروجی از ان در هر شرایط

ب- تفاضل بین ورودی وذخیره آب در حوزه

ج- موازنه بین ورودی و خروجی ضمن توجه به شرایط ذخیره سازی

د- موازنه بین جریان های سطحی و زیر زمینی

سوال کد 185-744:کنکور کارشناسی ارشد بیابان زدایی سال 8321. در یک حوزه به مساحت 8000 کیلو متر دبی متوسط سالانه آن ،1.5 متر مکعب بر ثانیه و حداکثر و حداقل به ترتیب 17.5 و 0.1  متر مکعب برثانیه است. دبی ویژه این حوزه برابر است با :

الف- 18.75 لیتر بر ثانیه بر کیلومتر مربع

ب- 26.1 لیتر بر ثانیه بر هکتار

ج- 27 لیتر بر ثانیه بر هکتار

د- 12000 مترمکعب بر ثانیه در سال

سوال کد 12-174:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات ابیاری دانشگاه آزاد اسلامی سال 8222. سیکل هیدرولوژی یا چرخه اب در طبیعت:

الف- شروع شده ولی هنوز خاتمه نیافته.

ب- شروع شده ولی هنوز خاتمه یافته.

ج- به طور مستمر در طبیعت ادامه دارد.

د- دارای سه فاز بارش،تبخیر و جریان سطحی است.

سوال کد 449-441:کنکور کارشناسی ارشد سازه های ابی سال 8523. معادله SCS برای کدام مورد کاربرد دارد؟

الف- براورد رواناب ماهانه از بارندگی ماهانه

ب- براورد رواناب فصلی از بارندگی فصلی

ج- براورد رواناب از یک واقعه بارندگی

د- براورد رواناب سالانه از  بارندگی سالانه

سوال کد 296-30:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و ابیاری و هواشناسی کشاورزی سال 8124. شدت بارندگی در دوره های 20 دقیقه ای برای بارانی که جمعه 60 دقیقه باریده است 10،15و20 میلی متر در ساعت می باشد . اگر شاخص(I) برابر 13 میلی متر در ساعت باشد ،مقدار شاخص W چنداست؟

الف- 18

ب- 13

ج- 10

د- 12

سوال کد 147-613:کنکور کارشناسی ارشد بیابان زدایی سال 8525. بارانOrographic بارانی است که:

الف- از صعود یک توده هوای گرم و مرطوب روی دریا ها ایجاد می شود.

ب- پس از برخورد توده هوای گرم و مرطوب به بلندی ها وصعود به لایه های فوقانی  جو ایجاد می گردد.

ج- از برخورد یک توده هوای گرم به یک توده هوای سرد ناشی می شود.

د- از صعود یک توده هوای گرم گرفتار شده بین دو توده هوای سرد به دست می آید.

سوال کد 80-377:کنکور کارشناسی ارشد بیابان زدایی سال 8226. دامنه تغییرات باران متوسط از لحاظ شدت بارندگی چقدر است؟

الف- کمتر از 2.5 میلی متر

ب- بین 1 تا7 میلی متر

ج- بین 2.5 تا 7.5 میلی متر

د- بیشتر از 7.5 میلی متر

سوال کد 330-470:کنکور کارشناسی ارشد سازه های ابی سال 8327. مقادیر بعد مربوط به هیدروگراف واحد حوضه ای به مساحت6927.48 کیلومتر مربع است.حجم رواناب چند متر مکعب است؟

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

زمان

0

190

310

500

600

740

900

1100

1600

2021

2700

3000

2982

1800

600

200

0

دبی

الف- 19243

ب- 249389.28

ج- 69274800

د- 1924300

سوال کد 630-893:کنکور کارشناسی ارشد مدیریت سوانح طبیعی سال 8328. کدام یک از مشخصات زیر مشخصه اصلی یک حوزه ابریز است؟

الف- رودخانه ها اکثرا دارای اب دایمی هستند

ب- از یک یا تعداد زیادی از رودخانه ها تشکیل شده است

ج- رودخانه اصلی در هیچ نقطه ای خط تقسیم حوزه را قطع نمی کند

د- وجود یک مسیل یا رودخانه اصلی که تمام رواناب حوزه ابریز بدان می رسد

سوال کد 781-316:کنکور کارشناسی ارشد بیابان زدایی سال 8129. ضریب رسوب گذاری در مخزن(تله اندازی رسوب) با .............. متناسب است.

الف- نسبت حجم مخزن به حجم اب سالانه ورودی به مخزن

ب- حجم رسوبات ورودی به مخزن

ج- وزن رسوبات ورودی به مخزن

د- حجم اب مخزن

سوال کد 177-426:کنکور کارشناسی ارشد بیابان زدایی و سازه های آبی سال 81 و  8330. در یک هیدرو گراف ،زمان تاخیر برابر با فاصله زمانی بین.........است.

الف- پایان بارش مازاد و پایان هیدروگراف

ب- پایان بارش مازاد و نقطه اوج هیدروگراف

ج- مرکز ثقل بارش مازاد و  مرکز ثقل هیدروگراف

د- مرکز ثقل بارش مازاد و  نقطه عطف هیدروگراف