بانک  سوالات چهار گزينه اي هيدرولوژي

به سيستم آزمون آنلاين ايران هيدرولوژي خوش آمديد
  اين سيستم برمبناي آزمونهاي کارشناسي ارشد  و يک فضاي امتحاني تهيه شده است.
 قبل از استفاده از اين سيستم توجه شما را به نکات زير جلب مي کنيم:
  •   اين آزمون از يک بانک سوال غني و بطور کاملاً تصادفي ايجاد مي شود و معيار خوبی برای آمادگي کنکوراست.
  •   زمان پاسخگوئي شما محدود است. در سمت چپ صفحه زمان باقيمانده نمايش داده مي شود.
  • شما مي توانيد تعداد سوالات امتحاني را بين 5تا50 سوال انتخاب کنيد. زمان بطور اتوماتيک تعيين مي شود.
  • در اين آزمونها معمولاً استفاده از ماشين حساب ممنوع است اما در اينجا با راست کليک روی صفحه در دسترس شما قرارر ميگيرد.
  • با هر بار تازه کردن صفحه يا دکمه امتحان مجدد سوالات جديدي بارگذاری مي شوند.
  • با فشردن دکمه مشاهده نتيجه کليد سوالات و نمره شما نمايش داده مي شود.
  • اگر روی دکمه پاک کردن تمام جوابها کليک کنيد. زمان اين امتحان از نو شروع نمي شود و پاسخهاي قبلي محو مي شود.

کاربر گرامي! باتوجه به وقت موجود به سوالات زير پاسخ دهيد. توجه داشته باشيد که سولات اين آزمون کاملاً تصادفي  مي باشد.

ماشين حساب
سوال کد 361-688:کنکور کارشناسی ارشد بیابان زدایی سال 831. در یک روزنه دایره ای شکل به قطر 20 سانتی متر ،ارتفاع اب در بالاتر از مرکز ثقل ،60 سانتی متر است در هنگام خروج اب ،مانعی بر سر راه ان وجود ندارد دبی عبوری از این روزنه به لیتر برثانیه عبارت است از:

الف- 52

ب- 58

ج- 65

د- 71

سوال کد 796-487:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات ابیاری و هواشناسی کشاورزی سال 812. دبی های حداکثر هیدروگراف های دو مسیر جریان به ترتیب 12 متر مکعب بر ثانیه و 4 متر مکعب بر ثانیه می باشند دبی حداکثر مجموع در محل تقاطع دو مسیر جریان چند متر مکعب بر ثانیه است ؟

الف- 8

ب- کمتر از 16

ج- 16

د- بیشتر از 16

سوال کد 363-263:کنکور کارشناسی ارشد بیابان زدایی سال 833. در یک کانال با سطح مقطع مستطیل ،باعرض کف 3 متر اگر ارتفاع اب یک متر باشد شعاع هیدرولیکی برابر است با :

الف- 0.37

ب- 0.6

ج- 1

د- 1.2

سوال کد 327-890:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و ابیاری دانشگاه ازاد اسلامی سال 824. دبی پایه در هیدروگراف واحد برابر است با:

الف- متناسب با دبی اوج

ب-

ج- مقدار ثابت در طول زمان

د- صفر

سوال کد 791-630:کنکور کارشناسی ارشد سازه ای ابی سال 855. در یک حوزه نسبت حمل رسوب 0.34 و مقدار فرسایش ناخالص ان 890 تن در کیلومتر مربع در سال است مقداررسوب حمل شده در این حوزه چن تن در سال می باشد؟

الف- 1030

ب- 2030

ج- 3020

د- 3010

سوال کد 478-880:کنکور کارشناسی ناپیوسته  مجموعه عمران سال 826. دبی اوج هیدروگراف واحد (یکه)به مفهوم حداکثر دبی به ازای واحد................. است.

الف- بارش مازاد در دوام معین

ب- بارش در واحد زمان

ج- بارش کل

د- مساحت حوضه ابریز

سوال کد 751-97:کنکور کارشناسی ناپیوسته مجموعه عمران سال 847. توزیع لوگ پیرسون سه متغیره :

الف- با صفر شدن ضریب چولگی به توزیع گامبل تبدیل می شود

ب- اگر ضریب چولگی 1 باشد به توزیع نرمال تبدیل می شود

ج- اگر ضریب چولگی 1 باشد به توزیع لوگ نرمال تبدیل می شود

د- با صفر شدن ضریب چولگی به لوگ نرمال (با دو متغیر) تبدیل می شود

سوال کد 747-551:کنکور کارشناسی ناپیوسته مجموعه عمران سال 838. سری مقادیر عبارت است از :

الف- تمامی داده ها در مدت امار برداری

ب- داده های که از یک حد مشخص بزرگتر باشد

ج- داده های که از یک حد مشخص کوچکتر باشد

د- داده های که در یک دوره مشخص حداقل یا حداکثر باشند

سوال کد 780-209:کنکور کارشناسی ارشد بیابان زدایی سال 819. طبقه بندی اب شرب از نظر شیمیایی با استفاده از ................... انجام می گیرد

الف- طبقه بندی اشنراهلر

ب- دیاگرام ویل کوکس

ج- منحنی ویلیامز

د- دیاگرام شولر

سوال کد 1-521:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات ابیاری وهواشناسی کشاورزی سال 7910. گرادیان قائم دما برای شرایطی که حرکت عمودی هوا را نداشته باشیم..........درجه سانتی گراد به ازای هر 1000متر ارتفاع است.

الف- 6+

ب- 7.5-

ج- 6.5-

د- 5-

سوال کد 314-361:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و ابیاری و هواشناسی کشاورزی سال 8211. باتوجه به شکل روبه رو کدامیک از ارقام داده شده،نشان دهنده شاخص(I) در حوضه است،در صورتی که بدانیم رواناب سطحی ناشی از این بارندگی معادل 33 میلی متر بوده است؟

الف- 3

ب- 5

ج- 7.5

د- 9

سوال کد 373-545:کنکور کارشناسی ارشد سازه های ابی سال 8412. اب سنجی به روش مواد شیمیایی بیشتر کجا صورت می گیرد؟

الف- کانال های منظم انتقال اب به دلیل سرعت عمل

ب- انهار کوهستانی به دلیل تلاطم جریان

ج- در قسمت های ارام رودخانه ها  به دلیل تولید خط جریان ارام

د- در مصب رودخانه ها به دلیل اثر جزر و مد بر جریان رودخانه

سوال کد 788-561:کنکور کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی سال 8313. چنانچه غلظت رسوب در رودخانه 510 میلی گرم در لیتر و دبی جریان 27 متر مکعب در ثانیه باشد دبی رسوب چند تن در روز خواهد بود ؟

الف- 11.89728

ب- 1189.728

ج- 11897.28

د- 118972.8

سوال کد 285-1:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و ابیاری دانشگاه ازاد اسلامی سال 8014. منحنی تجمعی دوگانه چه کاربردی دارد؟

الف- تعیین ارتفاع بارش مفقوده در یک ایستگاه

ب- مقایسه هماهنگی  تغییرات یک پارامتر متغیر در ایستگاه های مختلف

ج- تشخیص هرگونه تغییر در وضعیت یک ایستگاه

د- تصحیح مقادیر اندازه گیری شده پارامترهای هیدرولوژی غیر هم مدت

سوال کد 636-855:کنکور کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی دانشگاه ازاد اسلامی سال 8315. مساحت یک حوزه ابریز 36 کیلومتر مربع و محیط ان 25 کیلومتر است عرض مستطیل معادل   ان چند کیلومتر است؟

الف- 9

ب- 6.4

ج- 5.8

د- 5


توجه:گزينه صحيح اين سوال در بين گزينه هاي سوال اصلي نيست. پاسخ دادن يا ندادن اين سوال تاثيري بر نمره شما ندارد.   
سوال کد 501-922:کنکور کارشناسی ناپیوسته  مجموعه عمران سال 8516. کدام حالت زیر بیشترین ظرفیت نفوذ را دارد؟

الف- علفزار ها

ب- زمین های جنگل

ج- پوشش اسفالتی

د- زمین های رسی

سوال کد 702-407:کنکور کارشناسی ارشد سازه های ابی سال 8317. اگر برای طراحی یک سد که عمر مفید ان 100 سال در نظر گرفته شده است بخواهیم 99 درصد اطمینان در نظر بگیریم چه دوره برگشتی را باید برای محاسبات انتخاب کرد؟

الف- 2000

ب- 4700

ج- 5000

د- 10000

سوال کد 574-538:کنکور کارشناسی ارشد بیابان زدایی سال 80 و 8118. اندازه گیری ارتفاع اب در دو سوی خط کش سرعت سنج (ROD) ، برابر 50 و 60 سانتی متر است سرعت اب در این نقطه از رودخانه و بر حسب متر ثانیه برابر است با :

الف- 0.1

ب- 0.83

ج- 1.2

د- 1.4

سوال کد 191-882:کنکور کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی سال 8419. ارتفاع باران اضافی چیست؟

الف- آب نفوذ یافته در سطح حوزه

ب- دبی پایه

ج- با باران(ارتفاع بارندگی)تفاوت ندارد

د- ارتفاع رواناب سطحی

سوال کد 695-737:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و ابیاری دانشگاه ازاد اسلامی سال 81  و 82 20. میانگین یکسری بارش حداکثر روزانه 70 و انحراف معیار سری 25 میلی متر محاسبه شد است اگر ضریب احتمال دوره بازگشت 50 ساله 2.4 باشد ،حداکثر بارش روزانه با دوره برگشت مزبور چقدر است؟

الف- 130 میلی متر

ب- 142 میلی متر

ج- 127 میلی متر

د- 172 میلی متر

سوال کد 165-922:کنکور کارشناسی ناپیوسته مجموعه عمران سال 8521. یک باران سنج ترجیحا باید در کدام یک از مناطق زیر واقع شود؟

الف- در یک فضای باز

ب- در فضای نیمه باز

ج- نزدیک ساختمان

د- زیر درخت

سوال کد 477-821:کنکور کارشناسی ارشد  تاسیسات و ابیاری دانشگاه ازاد اسلامی سال 8422. ظریفت نفوذ خاک عبارت است از:

الف- عمق اب جذب شده به وسیله خاک در مدت طوفان

ب- اهنگ حداکثری که خاک،اب را جذب می کند

ج- شدت بارانی است که از ان بالاتر ،حجم بارندگی مساوی حجم رواناب است

د- نفوذ پذیری خاک در جهت قائم

سوال کد 392-370:کنکور کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی سال 8323. در فرمول زمان تاخیر اشنایدر  ،  یک ضریب تجربی است که به ................بستگی دارد

الف- شیب حوضه

ب- ضریب رواناب و شیب حوضه

ج- نفوذپذیری حوضه

د- مشخصات حوضه و واحد L و Lca

سوال کد 359-165:کنکور کارشناسی ارشد بیابان زدایی سال 8324. در یک محور عمودی از سطح مقطع رودخانه ای که دارای 2.5 متر عمق است سرعت اب در نقاط 2 متری ،1.5 متر و نیم متری از سطح اب به ترتیب برابر 0.6 ، 0.9 ، و 1.4 متر برثانیه اندازه گیری شده است سرعت متوسط اب در این محور برابر است با :

الف- 0.91

ب- 0.94

ج- 0.95

د- 0.966

سوال کد 495-903:کنکور کارشناسی ناپیوسته  مجموعه عمران سال 8425. دبی متوسط سالانه حوضه ای می باشد ،اگر ارتفاع رواناب 824 mm باشد مساحت حوضه چند است؟

الف- 133.95

ب- 152.9

ج- 235.4

د- 372

سوال کد 813-411:کنکور کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی سال 8426. حجم ابدهی حوزه ای که هیدروگراف ورودی و خروجی ان در زیر امده است چند متر مکعب است ؟

الف- 4140

ب- 720

ج- 620

د- 36

سوال کد 691-846:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و ابیاری و هواشناسی کشاورزی سال 8127. در هیدرولوژی ،ضریب چولگی در کدام یک از توزیع های اماری زیر به کار می رود؟

الف- توزیع پیرسون تیپ 3

ب- توزیع گامبل

ج- توزیع لوگ نرمال

د- توزیع نرمال

سوال کد 284-918:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و ابیاری دانشگاه ازاد اسلامی سال 8028. منحنی Sدر تبدیل هیدروگراف ها به معنی زیر است:

الف- مجموع هیدروگراف های مشاهده شده یک حوزه ابریز

ب- منحنی تجمعی هیدروگراف های واحد با یک فاصله زمانی برابر زمان تمرکز

ج- منحنی تجمعی هیدروگراف های واحد با دوام های مختلف

د- جمع چند هیدروگراف هم ارز متوالی

سوال کد 101-156:کنکور کارشناسی ارشد بیابان زدایی سال 8329. ارتفاع بارش متوسط سالانه در کشور......... میلی متر و حجم آب ناشی از آن....... میلیارد متر مکعب است.

الف- 413،251

ب- 354،215

ج- 462،251

د- 401،235

سوال کد 79-58:کنکور کارشناسی ارشد بیابان زدایی سال 8230. در مناطق کوهستانی  استفاده از کدام روش برای اندازه گیری منطقه ای دقیق تر است؟

الف- روش تیسن

ب- میانگین حسابی بارندگی ایستگاه ها

ج- به کار گیری روش همباران

د- میانگین وزنی بارندگی ایستگاه ها