اصطلاحات تخصصی هیدرولوژي

با کلیک روی این لینک نرم افزار تخصصی آب و خاک  ایران هیدرولوژي را دریافت نمائید

Accuracy   صحت - درستی 
Annual  peak  flood   دبی اوج سالانه  
Annual  variation   نوسانات سالانه 
Antecedent  precipitation   پیش بارش – بارش قبلی 
Area   مساحت 
Area Ratio   نسبت مساحت 
Arithmetic mean   میانگین حسابی 
Asymmetrical distribution   توزیع نامتقارن 
Automatic Delineation of Watershed   استخراج اتوماتیك حوزه آبخیز 
Average   متوسط  
Average velocity   سرعت متوسط  
Backwater   برگشت آب  
Base flow   آب پایه  
Basic data    داده های پایه 
Bias   اریب  
Bifurcation   انشعاب ( ابراهه ها ) 
Bifurcation ratio   نسبت انشعاب  
Buffer   بافر 
Catchment   حوزه آبخیز 
Catchment geomorphology   ژئومورفولوژی حوزه آبخیز 
Catchment hydrology   هیدرولوژی حوزه آبخیز 
Center  tendency   تمایل به مركز 
Channel   precipitation   كیال بارش (بارش مستقیم روی رود ) 
Channel  Routing   روند سیل در رودخانه 
Channel  storage   ذخیره آبراهه  
Coefficient of variation   ضریب تغیرات  
Comactness  coefficient   ضریب فشردگی 
Compound hydrograph   هیدروگراف مركب  
Convolution integral   انتگرال پیچشی 
Coordinate system   سیستم مختصات 
Correlation   همبستگی  
Correlation coefficient    ضریب همبستگی  
Critical velocity   سرعت بحرانی  
Cross section   برش ارضی- مقطع ارضی  
Current meter   سرعت سنج- مولینه  
Data   داده ،آمار 
Deconvolution   از حالت پیچشی درآوردن 
DEM Resolution    تفكیك مدل رقومی ارتفاع 
Design flood   سیل طرح 
Design storm   رگبار طرح 
Depression storage   ذخیره چالابی 
Diffusion Equation   معادله پخشودگی 
Digital Elevation Models   مدل رقومی ارتفاع 
Dimensionless unit hydrograph   هیدروگراف واحد بی بعد 
Direct runoff   رواناب مستقیم  
Direct Runoff Hydrograph   هیدروگراف رواناب مستقیم 
Discharge   بده – دبی 
Distributed modeling   مدلسازی توزیعی 
Division Ratio   نسبت تقسیم 
Drainage    زهكشی 
Drainage basin yield   آورد حوزه 
Drainage density   تراكم زهكشی 
Drainage pattern   الگوی شبكه زهكشی 
Effective rainfall   باران موثر – باران مازاد 
Elongation Ratio   نسبت كشیدگی 
Envelope curve   منحنی پوش 
Extreme values   مقادیر حد 
Feedback   پس خور 
Filter   فیلتر 
Flash flood   تند سیل – تند اب 
flood   سیل 
Floodplain   دشت سیلابی – سیل دشت 
Fluctuation=Oscillation   نوسان  
Forecasting   پیش گویی 
Form Factor   فاكتور شكل 
Gauge   اندازه گیر (آب ، باران ) 
Gauging station   ایستگاه اندازه گیری  
Geographic Information System(GIS)   سیستم اطلاعات جغرافیائی 
Geomorphological  Instantaneous Unit Hydrograph   هیدروگراف واحد لحظه ای ژئومورفولوژیكی 
Geomorphological Behavior   رفتار ژئومورفولوژیكی 
Geomorphometry   ژئومورفولوژی كمی 
Georeference   ژئورفرنس 
Hill Shading Maps   نقشه سایه روشن 
Hillslope   دامنه 
Hydraulic   radius   شعاع هیدرولیكی 
Hydrograph   هیدروگراف 
Hydrologic Distance   فاصله هیدرولوژیكی 
Hydrological Modeling Extension   برنامه الحاقی مدلسازی هیدرولوژیكی در Arcview 
Hydrological Response   واكنش هیدرولوژیكی 
Hydromodelling   مدلسازی در علوم آب 
Impulse Response Function   تابع واكنش لحظه ای 
Index hydrograph   هیدروگراف شاخص 
Infiltration   نفوذ 
Initial abstraction   كاهش اولیه  
Initial detention   نگهداشت اولیه 
Input   ورودی 
Instantaneous Unit Hydrograph (IUH)   هیدروگراف واحد لحظه ای 
Integrated Land and Water Information System   نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیائی برای آب و خاك ارائه شده توسط ITC  هلند 
Interception   اینترسپشن،گیرش گیاهی 
Isochron   Map   نقشه خطوط هم زمان تمركز 
Isodistance   هم فاصله 
Isohyetal map   نقشه همباران  
Isovels   خطوط هم سرعت 
Junction   پیوند 
Kurtosis   كشیدگی ( منحنی توزیع ) 
Lag time   زمان تأخیر 
Least Squeres Method   روش حداقل مربعات 
Legend   راهنما 
Lemniscate Ratio   نسبت پروانه ای 
Length Ratio   نسبت انشعابات 
Level of significance   سطح معنی دار بودن 
Linear Programming   برنامه ریزی خطی 
Links   اتصالات 
Logitudinal section   برش طولی 
Lognormal  distribution   توزیع نرمال لگاریتمی 
Longitudinal   section   برش طولی 
Lumped Model    مدل یكپارچه 
Map calculation   محاسبه نقشه ای 
Maximum  possible  precipitation      بیشینه بارش ممكن  
Maximum likelihood   بیشینه درست نمایی 
Maximum probable precipitation   بیشینه بارش متحمل 
Mean          میانگین - متوسط  
Mean depth   بارش متوسط سالانه 
Mean velocity   سرعت متوسط 
Mete-Channel   متاكانال، ابركانال 
Network Hydrology   هیدرولوژی شبكه زهكشی 
Node   گره 
Operator   عملگر 
Optimomization   بهینه سازی 
Order,    رتبه  
Output point    نقطه خروجی حوزه ابخیز  
Overlandflow   رواناب سطحی  
Peak   اوج ( سیل ) 
Peak Discharge   دبی اوج 
Perimeter of Watershed   محیط حوزه 
Prediction   پیش بینی  
‍‍Principle of Additivity or Superposition   اصل جمع پذیری یا تجمع 
Principle of Proportionality   اصل تناسب 
Principle of Time Invariance   اصل عدم وابستگی زمانی 
Probabability curve   منحنی احتمال 
Probability Density Function   تابع چگالی احتمال 
Pulse Response Function   تابع واكنش پالسی 
Rain guage   باران سنج 
Rain guage   باران نگار 
Rain recorder  , Pluviograph   باران نگار 
Rain storm ,Cloud burst   رگبار ، بارش شدید، بارش طوفانی 
Rainfall   بارش  
Rainfall  excess   بارش مازاد  
Rainfall  intensity   شدت باران 
Rank    ردیف 
Raster map   نقشه رستری 
Reach   بازه 
Recession curve   منحنی خشكیدگی( فروكش) هیدروگراف  
Relative frequency   فراوانی نسبی  
Reservoir routing   روندیابی مخزن 
Residual error   خطای باقیمانده 
Resulation   قدرت تفكیك 
Retention   نگهداشت – ذخیره 
Return period   دوره بازگشت – دوره برگشت 
Roughness coefficient   ضریب زبری 
Rougosity   زبری 
Runoff   رواناب، هرزاب 
Runoff coefficient   ضریب رواناب – ضریب هرزاب 
Sample Data System   سیستم داده نمونه ای 
Sensitivity   حساسیت  
Skeletons Line   خطوط اسكلتی 
Slop Map Script   اسكریپت نقشه شیب 
Source   مشاء، مبدا 
Stage discharge relation   منحنی سنجه آب  
Standard  deviation   انحراف معیار 
Standard error   خطای استاندارد 
Steady flow   جریان ماندگار 
Step Response Function   تابع واكنش پلكانی 
Stream   رودخانه 
Stream  gauging   اندازه گیری آب رودخانه  
Subsurface runoff   رواناب زیر پوسته ای 
Surface runoff   نگهداشت سطحی  
Tide mark   داغ آب  
Time Area  Method   روش زمان مساحت 
Time base   زمان پایه ( در هیدروگراف ) 
Time of concentration   زمان تمركز 
Time series   دنباله های زمانی – سری های زمانی 
Torrent   مسیل 
Trend   روند 
Triangulated Irregular Network   مدلهای رقومی ارتفاع مثلثی 
Uniform flow   جریان یكنواخت  
Unit Graph   گراف واحد 
Unit hydrograph   هیدروگراف واحد 
Vector map   نقشه برداری 
Viewshed   نقشه خطوط قابل دید 
Ware right   حقابه  
Water divide line   خط تقسیم آب – مرز حوزه آبخیز 
Water level   تراز  آب 
Water level(stage)  recorder   آب نگار – لیمنیگراف 
Water resorces   منابع آب  
Water year   سال آبی 
Watershed   حوزه آبخیز 
Watershed Management   آبخیز داری 
Watershed Modeling System   سیستم مدلسازی حوزه آبخیز 
Waterway   آبراهه 
Weighted  coefficient   ضریب وزنی  
Weighted mean   میانگین وزنی 
Wetted perimeter    محیط خیس شده 
Width Function Instantaneous Unit Hydrograph  (WFIUH)   هیدروگراف واحد لحظه ای تابع عرض 
With Function   تابع عرض


 

 

 

 


درباره سايت|لوگو سايت |نقشه سايت | ثبت سايت | تماس با مدير سايت |© کليه حقوق اين سايت متعلق به خدايار عبداللهي است.